ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမည့္ အေရးႀကိီးအဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

0
132

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အေရးႀကီး အဆိုအား ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ အတည္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ မွ အဆိုနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒီအဆို တင္သြင္းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၾကည့္ မည္ဆိုပါကေရွးက ေဆြးေႏြးသြားၿပီးသည့္ အတိုင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ရရွိသည္ အထိ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးတင္သြင္းတာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကေျပာသည္။

ယင္းအဆိုအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွ ကန္႔ကြက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းအဆိုအားအတည္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ စက္ခလုတ္နွိပ္၍မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသည့္ မဲဆႏၵမဲ ၄၁၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၁၉၁ မဲရွိသျဖင့္ အဆိုအား အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကာညာခဲ့သည္။
အဆိုရွင္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔မွ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎ တို႔ညွိႏႈိင္းမႈေမၚ မူတည္၍ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာလည္း သူတို႕ရဲ႕ လူႀကီးေတြ အႀကီၤးအကဲေတြရွိၾကေသးတာေလ။ညွိႏႈိင္းၿပီးတဲ့ ေပၚမွာမူတည္ၿပီး အေကာင္းဆံုးအေျဖရလာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။လုကပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီလို႔ ကန္႔ကြက္တာေလ။ လုပ္ထံုးလုလပ္နည္းနဲ႔ အညီ ပဲ တင္ျပခဲ့လို႔ အတည္ျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ကေျပာသည္။
ထို႔အတူ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိိဳးက်စြာ ပါ၀င္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

“အဆိုအတည္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီ မွ်တစြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အတြက္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ နိုင္ငံေရးပါတ၊ီ အသီးသီးနွင့္ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည့္ နို္င္ငံေရးပါတီအသီးသီးနွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳတာ၀န္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေန႔ရက္ တြင္ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ရပိုင္ခြင့္၊လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ေကာ္မတီ၏တာ၀န္နွင့္ သက္တမ္းမ်ားကို လည္း အစည္းအေ၀းတြင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ယခု အစိုးရသက္တမ္းတြင္ တတ္နိုင္သမွွၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔မွွွ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အေရးႀကီး အဆိုအား ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ အတည္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ မွ အဆိုနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒီအဆို တင္သြင္းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၾကည့္ မည္ဆိုပါကေရွးက ေဆြးေႏြးသြားၿပီးသည့္ အတိုင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ရရွိသည္ အထိ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးတင္သြင္းတာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကေျပာသည္။

ယင္းအဆိုအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွ ကန္႔ကြက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းအဆိုအားအတည္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ စက္ခလုတ္နွိပ္၍မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသည့္ မဲဆႏၵမဲ ၄၁၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၁၉၁ မဲရွိသျဖင့္ အဆိုအား အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကာညာခဲ့သည္။
အဆိုရွင္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔မွ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎ တို႔ညွိႏႈိင္းမႈေမၚ မူတည္၍ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာလည္း သူတို႕ရဲ႕ လူႀကီးေတြ အႀကီၤးအကဲေတြရွိၾကေသးတာေလ။ညွိႏႈိင္းၿပီးတဲ့ ေပၚမွာမူတည္ၿပီး အေကာင္းဆံုးအေျဖရလာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။လုကပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီလို႔ ကန္႔ကြက္တာေလ။ လုပ္ထံုးလုလပ္နည္းနဲ႔ အညီ ပဲ တင္ျပခဲ့လို႔ အတည္ျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ကေျပာသည္။
ထို႔အတူ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိိဳးက်စြာ ပါ၀င္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

“အဆိုအတည္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီ မွ်တစြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အတြက္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ နိုင္ငံေရးပါတ၊ီ အသီးသီးနွင့္ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည့္ နို္င္ငံေရးပါတီအသီးသီးနွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳတာ၀န္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေန႔ရက္ တြင္ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ရပိုင္ခြင့္၊လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ေကာ္မတီ၏တာ၀န္နွင့္ သက္တမ္းမ်ားကို လည္း အစည္းအေ၀းတြင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ယခု အစိုးရသက္တမ္းတြင္ တတ္နိုင္သမွွၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔မွွွ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply