၂၀၁၈ ခုနွစ္မွာ ဆင္ေသဆံုး/သတ္ျဖတ္ ခံရမႈ (၅) နွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္

0
88

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ဆင္ေသဆံုး/သတ္ျဖတ္ ခံရမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ (၅) နွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတားဆီးေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္၏ စာရင္းမ်ာအရ သိရသည္ ။

ဆင္မ်ား၏ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းဝယ္မႈ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ျမင့္မားလွ်က္ရိွရာ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ ၊ WCS ၊ WWF တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ တားဆီးကာကြယ္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၃၂) ေကာင္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၃၅)၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၂၆) ေကာင္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၅၉) ေကာင္အထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၁၉) ေကာင္ ထိ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ ။

ယခင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အေစာပိုင္းနွစ္မ်ားက ဆင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ရာတြင္ အစြယ္ရယူရန္အတြက္သာ သတ္ျဖတ္သည့္အတြက္ အထီးမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္သတ္ျဖတ္ရာမွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆင္၏ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားပါ ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ အထီးသာမက အမမ်ားနွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ဆင္မ်ားကိုပါ သတ္ျဖတ္လာေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ – ၂၀၀၀ ခုနွစ္ ဝန္းက်င္က ဆင္ေကာင္ေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ေကာင္ေရ ၁၄၀၀ မွ ၂၀၀၀ ၾကားသာရွိနိုင္ၿပီး ျမန္မာ့ဆင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ျခင္းမရွိပါက၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းနိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ က သိရသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ဆင္ေသဆံုး/သတ္ျဖတ္ ခံရမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ (၅) နွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတားဆီးေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္၏ စာရင္းမ်ာအရ သိရသည္ ။

ဆင္မ်ား၏ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းဝယ္မႈ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ျမင့္မားလွ်က္ရိွရာ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ ၊ WCS ၊ WWF တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ တားဆီးကာကြယ္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၃၂) ေကာင္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၃၅)၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၂၆) ေကာင္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၅၉) ေကာင္အထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ေသဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေကာင္ေရ (၁၉) ေကာင္ ထိ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ ။

ယခင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အေစာပိုင္းနွစ္မ်ားက ဆင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ရာတြင္ အစြယ္ရယူရန္အတြက္သာ သတ္ျဖတ္သည့္အတြက္ အထီးမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္သတ္ျဖတ္ရာမွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆင္၏ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားပါ ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ အထီးသာမက အမမ်ားနွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ဆင္မ်ားကိုပါ သတ္ျဖတ္လာေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ – ၂၀၀၀ ခုနွစ္ ဝန္းက်င္က ဆင္ေကာင္ေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ေကာင္ေရ ၁၄၀၀ မွ ၂၀၀၀ ၾကားသာရွိနိုင္ၿပီး ျမန္မာ့ဆင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ျခင္းမရွိပါက၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းနိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ က သိရသည္ ။

Leave a Reply