ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္မည္ဆိိိုပါက ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ နွစ္ထိခြင့္ျပဳေပးမည္

0
82

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

နို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားပိုမို၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ နွစ္ ျပဳထားေပးေၾကာင္း စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားစတင္ေသာနွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ၇ နွစ္အထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအသင့္တင့္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ နွစ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလလလွွွယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း နို္င္ငံျခားရင္းနွီီီးျမွပ္ႏွံမႈမရခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာေအာင္ ၎ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးဆက္ေအာင္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္နွံသူမ်ားအတြက္နွစ္ရွည္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္သည္ အဓိက အေရးပါသည့္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာနို္င္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ ဥပေဒအရ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းပါးၿပီး ဆက္သြယ္ေရးသြားလာခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နွစ္ ၇၀ ထက္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ျပဌာန္းထားသည့္ အတြက္ ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔သည္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ အတြက္ နွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ကို အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္န.္တို႔အား အျခားေဒသမ်ားထက္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အား ပိုမိုေပးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔သည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ နွစ္ေပါင္း ၂၉ နွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္သည္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈတစ္ခုသာရရွိခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၉ နွစ္လံုး တစ္ခု မွ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

နို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားပိုမို၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ နွစ္ ျပဳထားေပးေၾကာင္း စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားစတင္ေသာနွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ၇ နွစ္အထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအသင့္တင့္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ နွစ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလလလွွွယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း နို္င္ငံျခားရင္းနွီီီးျမွပ္ႏွံမႈမရခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာေအာင္ ၎ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးဆက္ေအာင္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္နွံသူမ်ားအတြက္နွစ္ရွည္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္သည္ အဓိက အေရးပါသည့္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာနို္င္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ ဥပေဒအရ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းပါးၿပီး ဆက္သြယ္ေရးသြားလာခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နွစ္ ၇၀ ထက္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ျပဌာန္းထားသည့္ အတြက္ ကယားျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔သည္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ အတြက္ နွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ကို အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္န.္တို႔အား အျခားေဒသမ်ားထက္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အား ပိုမိုေပးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔သည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ နွစ္ေပါင္း ၂၉ နွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္သည္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈတစ္ခုသာရရွိခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၉ နွစ္လံုး တစ္ခု မွ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply