ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားသူႀကီးေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ

0
106

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ တိုင္းတရားသူႀကီးအျဖစ္ ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ယေန႔ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ပုဒ္မခြဲ(ခ )၊ပုဒ္မခြဲငယ္ ၁၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၅၀ တို႔အရ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို တိုင္းတရားသူႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၀ ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္ အခ်င္းမ်ားျပည့္စုံျခင္းမရွိပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို တိုင္းတရားသူႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မရွိသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ တိုင္းတရားသူႀကီးအျဖစ္ ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ယေန႔ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ပုဒ္မခြဲ(ခ )၊ပုဒ္မခြဲငယ္ ၁၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၅၀ တို႔အရ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို တိုင္းတရားသူႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၀ ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္ အခ်င္းမ်ားျပည့္စုံျခင္းမရွိပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚစိုးခက္ခက္ေဇာ္ကို တိုင္းတရားသူႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မရွိသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply