ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔ၿပီ

0
82

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ယေန႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၄၅ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလ်ာထားခ်က္အရသိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠမွ ရာထူးအရပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္သည့္ ကိုယ္စားမ်ားအား နိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္တသီးပုဂၢလ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အမည္စာရင္းအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးမွတဆင့္နာယက ထံသို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ဦးတည္ခ်က္ ရပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္း တာဝန္မ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတာဝန္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚမ်ားမွသတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

”လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ နိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔ေပၚမူတည္ၿပီး ဝါဒစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ ေဒသစြဲ ပါတီစြဲ မထားၾကပဲ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကိုဦးတည္ျပီးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ႐ွိခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးဖို႔ မိမိအေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဖြဲ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ယေန႔ေန႔လည္တြင္ႊတ္ေတာ္ရွိ ဇဗၺဴသီရိေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးကို ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူမည့္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္း၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ (ခ)စိုင္းဟပ္နွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔အပါအဝင္ ၂၄ ဦးမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၃ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးျဖင့္ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ယေန႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၄၅ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလ်ာထားခ်က္အရသိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠမွ ရာထူးအရပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္သည့္ ကိုယ္စားမ်ားအား နိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္တသီးပုဂၢလ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အမည္စာရင္းအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးမွတဆင့္နာယက ထံသို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ဦးတည္ခ်က္ ရပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္း တာဝန္မ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတာဝန္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚမ်ားမွသတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

”လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ နိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔ေပၚမူတည္ၿပီး ဝါဒစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ ေဒသစြဲ ပါတီစြဲ မထားၾကပဲ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကိုဦးတည္ျပီးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ႐ွိခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးဖို႔ မိမိအေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဖြဲ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ယေန႔ေန႔လည္တြင္ႊတ္ေတာ္ရွိ ဇဗၺဴသီရိေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးကို ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူမည့္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္း၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ (ခ)စိုင္းဟပ္နွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔အပါအဝင္ ၂၄ ဦးမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၃ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးျဖင့္ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply