ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနမႈအား သိလိုသည့္ အတြက္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးျမန္း

0
102

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) မွ ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနမႈနွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုျခင္းအား တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးဇ၀န မွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးဇ၀နမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္ေနေသာ ဒီပလိုမာ၊ဒီဂရီ၊မဟာဘြဲ႔နွင့္ေဒါက္တာဘြဲ႔ လက္မွတ္မ်ား၏မွန္ကန္ခိုင္မာမႈ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈနွင့္ စိတ္ခ်ခိုင္မာမႈတို႔အား မည္သို႔စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ MIC မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည့္ ၀ါစက္ရံုနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ထားသည္နွင့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအား သိရွိလိုျခင္းအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ယေန႔ အခ်ိန္အခါ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈနွင့္နိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအား တရား၀င္ဖြဲ႔စညး္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ MIC အဖြဲ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ဖ်က္သိမ္းေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိ သိရွိလိုျခင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ ေမးခြန္းမွာပါတဲ့အတိုင္းပဲ ျမန္မာ နို္င္ငံ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ကေနည သြားသက္ဆိုင္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေမးခြန္းကို ေမးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးဇ၀န ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္ က “ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္မွ နို္င္ငံသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းနွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံ မႈေကာ္မရွင္ ၏အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ပုဂၢလိက ပညာေရး ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးသည့္ အခါ ၎ ဥပေဒနွင့္ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္”ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၀ါႀကိတ္စက္ရံုနွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းမႈအေပၚတြင္လည္း ဦးဆက္ေအာင္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား မ်ားျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ျပဳစုလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ျပင္ ဆင္ခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ၿပီးစီးပါက ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနွီးျမွပ္နွံ မႈေကာ္မရွင္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔၏ သေဘာထား နွင့္အညီျပင္ဆင္ ကာ ျပည္ေထာင္စုစီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာနို္င္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းမႈမျပဳသေရြ႕ တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) မွ ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနမႈနွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုျခင္းအား တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးဇ၀န မွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးဇ၀နမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္ေနေသာ ဒီပလိုမာ၊ဒီဂရီ၊မဟာဘြဲ႔နွင့္ေဒါက္တာဘြဲ႔ လက္မွတ္မ်ား၏မွန္ကန္ခိုင္မာမႈ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈနွင့္ စိတ္ခ်ခိုင္မာမႈတို႔အား မည္သို႔စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ MIC မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည့္ ၀ါစက္ရံုနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ထားသည္နွင့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအား သိရွိလိုျခင္းအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ယေန႔ အခ်ိန္အခါ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈနွင့္နိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအား တရား၀င္ဖြဲ႔စညး္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ MIC အဖြဲ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ဖ်က္သိမ္းေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိ သိရွိလိုျခင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ ေမးခြန္းမွာပါတဲ့အတိုင္းပဲ ျမန္မာ နို္င္ငံ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ကေနည သြားသက္ဆိုင္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေမးခြန္းကို ေမးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးဇ၀န ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္ က “ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္မွ နို္င္ငံသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းနွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံ မႈေကာ္မရွင္ ၏အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ပုဂၢလိက ပညာေရး ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးသည့္ အခါ ၎ ဥပေဒနွင့္ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္”ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၀ါႀကိတ္စက္ရံုနွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းမႈအေပၚတြင္လည္း ဦးဆက္ေအာင္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား မ်ားျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ျပဳစုလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ျပင္ ဆင္ခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ၿပီးစီးပါက ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနွီးျမွပ္နွံ မႈေကာ္မရွင္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔၏ သေဘာထား နွင့္အညီျပင္ဆင္ ကာ ျပည္ေထာင္စုစီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာနို္င္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းမႈမျပဳသေရြ႕ တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply