” ျပည္မေတာင္တန္း ပူးေပါင္းေရး ေက်ာက္တိုင္”

0
47

ဓာတ္ပံု – ႏိုင္လင္းဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦး က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲၾကပါတယ္ ။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စားပြဲေနရာတြင္ “ျပည္မေတာင္တန္း ပူးေပါင္းေရး ေက်ာက္တိုင္” တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ တြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ပင္လံုေက်ာက္တိုင္ကို စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲ့ပါတယ္ ။

ယခုအခါ “ျပည္မေတာင္တန္း ပူးေပါင္းေရး ေက်ာက္တိုင္” ကြင္းကို ပန္းၿခံတစ္ခုပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦး ရဲ႕ ပံုေတြ အမ်ားျပည္သူလူငယ္မ်ား ေလ့လာနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္ ။

ဓာတ္ပံု – ႏိုင္လင္းဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦး က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲၾကပါတယ္ ။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စားပြဲေနရာတြင္ “ျပည္မေတာင္တန္း ပူးေပါင္းေရး ေက်ာက္တိုင္” တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ တြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ပင္လံုေက်ာက္တိုင္ကို စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲ့ပါတယ္ ။

ယခုအခါ “ျပည္မေတာင္တန္း ပူးေပါင္းေရး ေက်ာက္တိုင္” ကြင္းကို ပန္းၿခံတစ္ခုပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦး ရဲ႕ ပံုေတြ အမ်ားျပည္သူလူငယ္မ်ား ေလ့လာနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္ ။

Leave a Reply