အလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္(Photo News)

0
30

အလုပ္သမားတရားရံုး ေပၚေပါက္ဖို႔၊ လြတ္လပ္တဲ့ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိဖို႔၊ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို ILO စံႏႈန္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္႐ွိ အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ခန္႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ဒီဆႏၵျပပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CTUM) နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈ နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

အလုပ္သမားတရားရံုး ေပၚေပါက္ဖို႔၊ လြတ္လပ္တဲ့ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိဖို႔၊ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို ILO စံႏႈန္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္႐ွိ အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ခန္႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ဒီဆႏၵျပပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CTUM) နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈ နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply