ႏွစ္ရက္အတြင္း ဝန္ခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီးသံုးဦးကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

0
206

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ၊၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ယမန္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး ယေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးကို ထပ္မံႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေၾကညာသည္။

ယေန႔ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ စိုက္ပ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္းအား ဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္တို႕ကိုႏႈတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ႏႈတ္ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမူ ထည့္သြင္းေၾကညာထားျခင္းမရွိေခ်။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ (ယမန္ေန႔) က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္း တို႔ကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ရက္အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီး သံုးဦးကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထပ္မံႏႈတ္ထြက္ရန္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ေနေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း မည့္သည့္ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။
ထို႔အအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတခန္႔အပ္မည့္ သူမ်ားကို ထင္ေၾကးေပးေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးအဖြဲ႔၏ လက္ရွိ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ေရပန္းစားလွ်က္ရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္းကလည္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦး ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကို အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ၊၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ယမန္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး ယေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးကို ထပ္မံႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေၾကညာသည္။

ယေန႔ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ စိုက္ပ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္းအား ဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္တို႕ကိုႏႈတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ႏႈတ္ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမူ ထည့္သြင္းေၾကညာထားျခင္းမရွိေခ်။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ (ယမန္ေန႔) က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္း တို႔ကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ရက္အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီး သံုးဦးကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထပ္မံႏႈတ္ထြက္ရန္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ေနေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း မည့္သည့္ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။
ထို႔အအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတခန္႔အပ္မည့္ သူမ်ားကို ထင္ေၾကးေပးေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးအဖြဲ႔၏ လက္ရွိ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ေရပန္းစားလွ်က္ရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္းကလည္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦး ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကို အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply