တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္မႈဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာ

0
48

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို လႊတ္ေတာ္၌အတည္ျပဳၿပီးပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈကို ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

”အဲ့ဒိဥပေဒအသစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိတဲ့အခါ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္မႈကို ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ေနာက္လုပ္ထုံလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တြံ႕ေတးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂ )မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦး၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး မူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္က တင္ျပထားေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံး၏ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၊အႀကံျပဳခ်က္လိုက္နာၿပီးပါက ယင္းဥပေဒကိုတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ရွိ၊မရွိ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပအတည္ျပဳ မည္ကိုသိရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍အစီအစဥ္မရွိပါက စည္ပင္သာယာေရးျပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ ၊မရွိ ကိုသိရွိလိုေၾကာင္း တြံ႕ေတးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂ )မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦးက ယေန႔တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို လႊတ္ေတာ္၌အတည္ျပဳၿပီးပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈကို ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

”အဲ့ဒိဥပေဒအသစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိတဲ့အခါ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္မႈကို ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ေနာက္လုပ္ထုံလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တြံ႕ေတးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂ )မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦး၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး မူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္က တင္ျပထားေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံး၏ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၊အႀကံျပဳခ်က္လိုက္နာၿပီးပါက ယင္းဥပေဒကိုတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ရွိ၊မရွိ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပအတည္ျပဳ မည္ကိုသိရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍အစီအစဥ္မရွိပါက စည္ပင္သာယာေရးျပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ ၊မရွိ ကိုသိရွိလိုေၾကာင္း တြံ႕ေတးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂ )မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦးက ယေန႔တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply