တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္/မိုတယ္မ်ားတြင္ လိုင္စင္သစ္မ်ားခ်ထားေပးသင့္ ဟု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဒု၀န္ႀကီးေျပာ

0
138

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အခြန္အေကာက္တိုးတက္ရရွိေရးနွင့္ တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္/မိုတယ္မ်ားတြင္ လိုင္စင္သစ္မ်ားခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္း နို္င္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ ခံယူထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

“ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ လိုင္စင္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းအားေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ဟိုတယ္၊မိုတယ္မ်ားနွင့္ အျခားလိုင္စင္သစ္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ၿပီး အခြန္အေကာက္မ်ားတိုးတက္ရရွိေစနိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ဟိုတယ္နွင့္ တည္းခို ရိပ္သာမ်ားအတြက္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ားခြင့္ျပဳေပးမည္ဆိုပါက နိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား တရား၀င္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ား ပိုမို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညွိနႈိင္းလာမႈအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးသို႔ ေျဖေလ်ာ့ခြင့္ျပဳနိုင္ေရးတင္ျပထားေၾကာင္း ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီ လ မွ စက္တင္ဘာလ အထိ ၆ လပတ္ အခြန္အေကာက္ရွိမႈအေျခအေနနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္အေပး ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ားအား နွစ္စဥ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စတင္၍ ေလ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ၁၅၈ လိုင္စင္အားေလ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ လိုင္စင္ခ်ထားမႈသည္ ၄၁၁၃၅ သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေမလ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္စည္းကမ္းအားေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၁၃၈ ဦးနွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦးတို႔အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေမလ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ တရားမ၀င္ ယစ္မ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ိဳးသား ၁၄၉၇ ဦးနွင့္ အမိ်ဳးသမီး ၅၅၈ ဦးအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ D-1 လိုင္စင္ ၇၀ ခုတြင္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ စက္ရံု ၂၀ ခုနွင့္ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဆဲစက္ရံု ၁၅ ခုနွင့္ တပ္ဆင္မႈမရွိသည့္ စက္ရံု ၃၅ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားအား ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ အား ၁ နွစ္အတြင္း ၿပီးစီးတပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခင္းမရွိပါက စက္ရံုမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အခြန္အေကာက္တိုးတက္ရရွိေရးနွင့္ တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္/မိုတယ္မ်ားတြင္ လိုင္စင္သစ္မ်ားခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္း နို္င္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ ခံယူထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

“ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ လိုင္စင္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းအားေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ဟိုတယ္၊မိုတယ္မ်ားနွင့္ အျခားလိုင္စင္သစ္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ၿပီး အခြန္အေကာက္မ်ားတိုးတက္ရရွိေစနိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ဟိုတယ္နွင့္ တည္းခို ရိပ္သာမ်ားအတြက္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ားခြင့္ျပဳေပးမည္ဆိုပါက နိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား တရား၀င္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ား ပိုမို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညွိနႈိင္းလာမႈအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးသို႔ ေျဖေလ်ာ့ခြင့္ျပဳနိုင္ေရးတင္ျပထားေၾကာင္း ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီ လ မွ စက္တင္ဘာလ အထိ ၆ လပတ္ အခြန္အေကာက္ရွိမႈအေျခအေနနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္အေပး ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ားအား နွစ္စဥ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စတင္၍ ေလ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ၁၅၈ လိုင္စင္အားေလ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ လိုင္စင္ခ်ထားမႈသည္ ၄၁၁၃၅ သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေမလ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္စည္းကမ္းအားေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၁၃၈ ဦးနွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦးတို႔အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေမလ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ တရားမ၀င္ ယစ္မ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ိဳးသား ၁၄၉၇ ဦးနွင့္ အမိ်ဳးသမီး ၅၅၈ ဦးအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ D-1 လိုင္စင္ ၇၀ ခုတြင္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ စက္ရံု ၂၀ ခုနွင့္ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဆဲစက္ရံု ၁၅ ခုနွင့္ တပ္ဆင္မႈမရွိသည့္ စက္ရံု ၃၅ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားအား ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ အား ၁ နွစ္အတြင္း ၿပီးစီးတပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခင္းမရွိပါက စက္ရံုမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply