ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ကေလးေမြးစားခြင့္ျပဳထားျခင္းကို အီသီယုိးပီးယား အစိုးရ ပိတ္ပင္

0
135

အက္ဒစ္အက္ဘာဘာ ဇန္နဝါရီ ၁၁

အီသီယိုးပီးယားကေလးငယ္မ်ား ျပည္ပတြင္ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္ ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည္ ၎တု႔ိႏုိင္ငံသားကေလးငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ေမြးစားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေမြးစားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အီသီယုိးပီးယားကေလးငယ္မ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာကေလးေမြးစားမႈ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အီသီယုိးပီးယား ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘရတ္ပစ္ႏွင့္ အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီတို႔သည္ အီသီယုိးပီးယားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သားစံုတဲြႏွစ္ဦးသည္ ေမြးစားထားသည့္ အီသီယုိးပီးယား မိန္းကေလးတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အီသီယုိးပီးယားကေလးငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ေမြးစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကေလးေမြးစားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေလးေမြးစားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္သည္ အီသီယုိးပီးယားမွကေလးငယ္မ်ားအား ေမြးစားမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။

မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဒသတြင္းရွိ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အီသီယိုးပီးယားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဒသတြင္း၌ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားစြာမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္တခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အီသီယုိးပီးယားကေလးငယ္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေမြးစားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စပိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီႏို္င္ငံသားမ်ားကလည္း အီသီယုိးပီးယား ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးစားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အီသီယုိးပီးယား၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွ ကေလးေမြးစားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

အက္ဒစ္အက္ဘာဘာ ဇန္နဝါရီ ၁၁

အီသီယိုးပီးယားကေလးငယ္မ်ား ျပည္ပတြင္ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္ ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည္ ၎တု႔ိႏုိင္ငံသားကေလးငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ေမြးစားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေမြးစားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အီသီယုိးပီးယားကေလးငယ္မ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာကေလးေမြးစားမႈ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အီသီယုိးပီးယား ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘရတ္ပစ္ႏွင့္ အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီတို႔သည္ အီသီယုိးပီးယားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သားစံုတဲြႏွစ္ဦးသည္ ေမြးစားထားသည့္ အီသီယုိးပီးယား မိန္းကေလးတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အီသီယုိးပီးယားကေလးငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ေမြးစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကေလးေမြးစားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေလးေမြးစားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္သည္ အီသီယုိးပီးယားမွကေလးငယ္မ်ားအား ေမြးစားမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။

မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဒသတြင္းရွိ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အီသီယိုးပီးယားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဒသတြင္း၌ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားစြာမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္တခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အီသီယုိးပီးယားကေလးငယ္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေမြးစားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စပိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီႏို္င္ငံသားမ်ားကလည္း အီသီယုိးပီးယား ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးစားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အီသီယုိးပီးယား၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွ ကေလးေမြးစားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply