လူ ၅၉ ဦးကိုသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ႐ုရွားရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆး

0
177

အီကတ္စ္ခ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

အမ်ိဳးသမီး ၂၂ ဦးကိုသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုအျပစ္ေပးခံထားရသည့္ ႐ုရွားရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးအား အျခားလူသတ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဆားဘီးယားရွိ အီကတ္စ္ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ လူ ၅၉ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ မီေခးေပါ့ေကာ့ဗ္က ဝန္ခံခဲ့သည္ဟု အင္တာဖက္စ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ၎သည္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ႐ုရွား၌ လူအမ်ားဆံုး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္အားသမန္းဝံပုေလြႏွင့္အန္ဂါ့စ္ခ္ စိတ္ေဝဒနာသည္ စသည္ျဖင့္ ႐ုရွားမီဒီယာမ်ားကေခၚဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၂၂ ဦးအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအနုိင္က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖင့္ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္ေနထုိင္သည့္ အန္ဂါ့စ္ခ္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္၌ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ လူသတ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပါ့ေကာ့ဗ္၏သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကိုလည္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသးသည္။

ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ညအခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လမ္းႀကံဳေခၚတင္ၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္ခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ၈၁ မႈျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရမည္ဆုိပါက လူ ၄၈ ဦးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အလက္ဇႏၵားပီခ်ဴရွ္ကင္ႏွင့္ လူ ၅၂ ဦးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အန္ဒေရခ်ီကာတီလိုတို႔၏ သတ္ျဖတ္မႈႏႈန္းကို ေက်ာ္လြန္သြားကာ ႐ုရွား၏ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ လူအမ်ားဆံုး သတ္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးကပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

အီကတ္စ္ခ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

အမ်ိဳးသမီး ၂၂ ဦးကိုသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုအျပစ္ေပးခံထားရသည့္ ႐ုရွားရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးအား အျခားလူသတ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဆားဘီးယားရွိ အီကတ္စ္ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ လူ ၅၉ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ မီေခးေပါ့ေကာ့ဗ္က ဝန္ခံခဲ့သည္ဟု အင္တာဖက္စ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ၎သည္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ႐ုရွား၌ လူအမ်ားဆံုး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္အားသမန္းဝံပုေလြႏွင့္အန္ဂါ့စ္ခ္ စိတ္ေဝဒနာသည္ စသည္ျဖင့္ ႐ုရွားမီဒီယာမ်ားကေခၚဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၂၂ ဦးအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအနုိင္က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖင့္ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္ေနထုိင္သည့္ အန္ဂါ့စ္ခ္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္၌ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ လူသတ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပါ့ေကာ့ဗ္၏သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကိုလည္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသးသည္။

ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ညအခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လမ္းႀကံဳေခၚတင္ၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္ခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါ့ေကာ့ဗ္သည္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ၈၁ မႈျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရမည္ဆုိပါက လူ ၄၈ ဦးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အလက္ဇႏၵားပီခ်ဴရွ္ကင္ႏွင့္ လူ ၅၂ ဦးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အန္ဒေရခ်ီကာတီလိုတို႔၏ သတ္ျဖတ္မႈႏႈန္းကို ေက်ာ္လြန္သြားကာ ႐ုရွား၏ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ လူအမ်ားဆံုး သတ္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးကပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply