တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦး စီးနင္းလာေသာ ကားေပၚမွ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား RCSS အဖြဲ႔ ယူေဆာင္သြား၊ ျပန္လည္မေပးပါက ျပင္းထန္စြာအေရးယူမည္ ဟု တပ္မေတာ္သတိေပး

0
231

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းႏွင့္က်ိဳင္းတံု အၾကား ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမႀကီး ေပၚ၌ RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ အင္အား ၅၀ ဦးခန္႔သည္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနလ်က္ရွိစဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ညေနပိုင္းတြင္တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ယာယီတာ၀န္အၿပီး ေတာင္ႀကီးမွ က်ိဳင္းတံု သုိ႔ျပန္လာသည့္ တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦး စီးနင္းလာေသာ ၁/၄ တန္ စစ္ယာဥ္ ၁ စီး အား တားဆီး၍ ယာဥ္ေပၚပါရွိသည့္ အသံုးအေဆာင္္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္၍ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားထံမွ ယူေဆာင္သြားေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို RCSS/SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သုိ႔ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါက လိုအပ္သလိုအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

လံုၿခံဳေရးသတိကင္းမဲ့စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အရာရွိမ်ားကုိလည္း စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

RCSS/SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ခဲ့သျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးေနရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွစၿပီး ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအပါအ၀င္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု၌ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ 
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းႏွင့္က်ိဳင္းတံု အၾကား ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမႀကီး ေပၚ၌ RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ အင္အား ၅၀ ဦးခန္႔သည္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနလ်က္ရွိစဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ညေနပိုင္းတြင္တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ယာယီတာ၀န္အၿပီး ေတာင္ႀကီးမွ က်ိဳင္းတံု သုိ႔ျပန္လာသည့္ တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦး စီးနင္းလာေသာ ၁/၄ တန္ စစ္ယာဥ္ ၁ စီး အား တားဆီး၍ ယာဥ္ေပၚပါရွိသည့္ အသံုးအေဆာင္္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္၍ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားထံမွ ယူေဆာင္သြားေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို RCSS/SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သုိ႔ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါက လိုအပ္သလိုအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

လံုၿခံဳေရးသတိကင္းမဲ့စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အရာရွိမ်ားကုိလည္း စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

RCSS/SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ခဲ့သျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးေနရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွစၿပီး ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအပါအ၀င္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု၌ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္။

Leave a Reply