ဦးကိုုနီအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ လုုပ္ၾကံခဲ့မႈမွ တရားခံၾကည္လင္းအပါေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းေဝးေစေရး ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

0
105

ေရွ႕ေန ဦးကိုုနီအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ လုုပ္ၾကံခဲ့သည့္ အမႈမွ တရားခံၾကည္လင္းအပါအ၀င္(၄)ဦးအား ၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းေဝးေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဦးညီညီထြန္းဆိုုသူက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁က္၄ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားႏွင့္ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားတြင္ ဆုုေတာင္းေမတၱာပိုု႔သျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – MPA

ေရွ႕ေန ဦးကိုုနီအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ လုုပ္ၾကံခဲ့သည့္ အမႈမွ တရားခံၾကည္လင္းအပါအ၀င္(၄)ဦးအား ၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းေဝးေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဦးညီညီထြန္းဆိုုသူက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁က္၄ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားႏွင့္ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားတြင္ ဆုုေတာင္းေမတၱာပိုု႔သျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – MPA

Leave a Reply