ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး(SMCC )အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္မည္

0
121

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွာေဖြမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး(SMCC) အား ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းႀကိဳတင္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ား ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္နို္င္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မဲေခါင္ လန္က်မ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အထူးရံပံုေငြ ၊ေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး SMCC ေဆာက္လုပ္ နို္င္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ရံုးေဆာက္လုပ္ၿပီးေတာ့မွ မဲေခါင္ေဒသနို္င္ငံမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ကာ သတင္းဖလွယ္ျခင္း၊ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊တားဆီးနွိမ္နွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကိးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

အဆိုပါရံုးေဆာက္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉၉၄၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီူနွိမ္နွင္းေရး ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတပ္ဖြဲ႔အင္အား ျပည္စံုရန္နွင့္ ေခတ္မီအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းပစၥယမ်ားျဖည့္တင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားျပည့္မီမႈေပၚမူတည္၍မူးယစ္ အထူး တပ္ဖြဲ႔ခြဲ ၁၀ ခြဲႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔စု ၆၅ စုအထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းနို္င္ေရးအတြက္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းနိိိုုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး(ONCB) ၾသစေၾတးလ်နို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(AFP)၊ တရုတ္နို္င္ငံ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (NNCC) တို႔မွ ေထာက္ပံံေပးသည့္ ေခတ္မီအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအျပင္ နို္င္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္လည္း ေခတ္မီအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးနွိမ္နွင္းေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာနွစ္မ်ားအလိုက္ ထိုင္းနိိိုုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး(ONCB) မွ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၄၅၉ ဒသမ ၁၇၃ တန္ဖိုးရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၇ စီး၊ ဆိုင္ကာ္ ၅၄ စီး၊ကြန္ပ်ဴတာ ၅၄စံု၊ ပရင္တာ ၃၃ လံုး၊ မိတၳဴကူးစက္ ၁ လံုး၊ ပရုိဂ်က္တာ ၃ လံုး၊ CCTV ကင္မရာ ၁၀ လံုး၊ ဗီဒီယို ကင္မရာ ၁၂ လံုး၊ Equipment ၅၁ ထည္၊က်ည္ကာ အက်ီၤ ၄၀ ထည္ ၊ညၾကည့္မွန္ေျပာင္း ၁၀ ခု အားေထာက္ပံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ႏွစ္တြင္လည္း 4WD Double Cab ၃ စီး၀ယ္ယူနိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ ၂၆၆ အား ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

တရုတ္နို္င္ငံ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (NNCC) မွလည္း ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၆ စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၁၀ စီး၊ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၃ စီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစမ္းသပ္ကိရိယာ ၃ ခု၊ ဖက္စ္ဖုန္း ၁ လံုး၊ အခ်က္ျပမီးေခ်င္း ၃၀ ေခ်ာင္း၊ ေရာင္ျပန္အက်ီၤ ၃၀ ထည္နွင့္ အနီေရာင္ အတားအဆီးတံုး ၂၀ တံုး မ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်နို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(AFP) မွလည္း ၂၀၁၆- ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရးနွစ္မ်ားအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁ စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္က္ ၂၂ စီး။ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၆ စံု၊ Copier Fax ၄ လံုး၊ Digital Camera ၈ လံုးနွင့္ Generator ၄ လံုး တို႔အား ေထာက္ပံံံ႔ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စုမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ခ်ထား၍ တားဆီးနွိမ္နွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးရံပံုေငြျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ ေခတ္မီ Mini X-Ray ရွာေဖြေရးစက္ ၇ လံုး ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

ယင္းစက္မ်ားအား မူဆယ္၊သိႏၶီ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊တာခ်ီလိတ္၊က်ိဳင္းတံု၊ကြန္ဟိန္းနွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွီ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စုမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္လည္း ေခတ္မီ Mini X-Ray ရွာေဖြေရးစက္ ၁ လံုး ထပ္မံ၀ယ္ယူရရွိရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွာေဖြမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး(SMCC) အား ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းႀကိဳတင္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ား ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္နို္င္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မဲေခါင္ လန္က်မ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အထူးရံပံုေငြ ၊ေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး SMCC ေဆာက္လုပ္ နို္င္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ရံုးေဆာက္လုပ္ၿပီးေတာ့မွ မဲေခါင္ေဒသနို္င္ငံမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ကာ သတင္းဖလွယ္ျခင္း၊ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊တားဆီးနွိမ္နွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကိးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

အဆိုပါရံုးေဆာက္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉၉၄၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီူနွိမ္နွင္းေရး ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတပ္ဖြဲ႔အင္အား ျပည္စံုရန္နွင့္ ေခတ္မီအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းပစၥယမ်ားျဖည့္တင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားျပည့္မီမႈေပၚမူတည္၍မူးယစ္ အထူး တပ္ဖြဲ႔ခြဲ ၁၀ ခြဲႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔စု ၆၅ စုအထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းနို္င္ေရးအတြက္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းနိိိုုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး(ONCB) ၾသစေၾတးလ်နို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(AFP)၊ တရုတ္နို္င္ငံ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (NNCC) တို႔မွ ေထာက္ပံံေပးသည့္ ေခတ္မီအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအျပင္ နို္င္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္လည္း ေခတ္မီအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးနွိမ္နွင္းေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာနွစ္မ်ားအလိုက္ ထိုင္းနိိိုုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး(ONCB) မွ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၄၅၉ ဒသမ ၁၇၃ တန္ဖိုးရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၇ စီး၊ ဆိုင္ကာ္ ၅၄ စီး၊ကြန္ပ်ဴတာ ၅၄စံု၊ ပရင္တာ ၃၃ လံုး၊ မိတၳဴကူးစက္ ၁ လံုး၊ ပရုိဂ်က္တာ ၃ လံုး၊ CCTV ကင္မရာ ၁၀ လံုး၊ ဗီဒီယို ကင္မရာ ၁၂ လံုး၊ Equipment ၅၁ ထည္၊က်ည္ကာ အက်ီၤ ၄၀ ထည္ ၊ညၾကည့္မွန္ေျပာင္း ၁၀ ခု အားေထာက္ပံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ႏွစ္တြင္လည္း 4WD Double Cab ၃ စီး၀ယ္ယူနိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ ၂၆၆ အား ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

တရုတ္နို္င္ငံ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (NNCC) မွလည္း ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၆ စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၁၀ စီး၊ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၃ စီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစမ္းသပ္ကိရိယာ ၃ ခု၊ ဖက္စ္ဖုန္း ၁ လံုး၊ အခ်က္ျပမီးေခ်င္း ၃၀ ေခ်ာင္း၊ ေရာင္ျပန္အက်ီၤ ၃၀ ထည္နွင့္ အနီေရာင္ အတားအဆီးတံုး ၂၀ တံုး မ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်နို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(AFP) မွလည္း ၂၀၁၆- ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရးနွစ္မ်ားအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁ စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္က္ ၂၂ စီး။ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၆ စံု၊ Copier Fax ၄ လံုး၊ Digital Camera ၈ လံုးနွင့္ Generator ၄ လံုး တို႔အား ေထာက္ပံံံ႔ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စုမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ခ်ထား၍ တားဆီးနွိမ္နွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးရံပံုေငြျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ ေခတ္မီ Mini X-Ray ရွာေဖြေရးစက္ ၇ လံုး ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

ယင္းစက္မ်ားအား မူဆယ္၊သိႏၶီ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊တာခ်ီလိတ္၊က်ိဳင္းတံု၊ကြန္ဟိန္းနွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွီ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စုမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္လည္း ေခတ္မီ Mini X-Ray ရွာေဖြေရးစက္ ၁ လံုး ထပ္မံ၀ယ္ယူရရွိရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကေျပာသည္။

Leave a Reply