ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ Master Plan အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ေရးဆဲြ ျခင္းမ်ားစတင္

0
163

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း Master Plan အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (Strategic Environmental Assessment-SEA)ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Environmental Impact Assessment – EIA) မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း NYDCမွ CEO ဦးသိမ္းေဝကေျပာသည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ေရးဆဲြျခင္းကို NYDC ႏွင့္ အႀကံေပး Environmental Resources Management (ERM) အဖဲြ႔တို႔ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

“မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA) ကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္ အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာမွာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္ကတဆင့္ အေျခခံစံႏႈန္းအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံခ်က္ ၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အေနႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္တို႔ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ပထမအဆင့္ Master Plan အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA) ကို ဧရိယာ (၅)ခု အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ၊စက္မႈဇံုအသစ္တည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ၊ လူဦးေရ (၁,၂၀၀,၀၀၀) ခန္႔အတြက္ Green space မ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈ ၊ စီးပြားေရးဇံုအသစ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ဇံု အသစ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္ေဆးျခင္း (EIA) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနႏွင့္ NYDC ၏ City Planning and Development ဌာနမွဴး ေဒၚေအးေအးခိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ NYDC ႏွင့္ ERM အဖဲြ႔သားမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

NYDC မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ပထမအဆင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အေသးစိတ္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ တရုတ္နိုင္ငံအေျခစိုက္ China Communication Construction Company Ltd (CCCC)ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ Pre – Project Documents (PPD) တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္​စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေျမဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ေပၚတြင္ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္သစ္ ၂ သန္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္​ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း Master Plan အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (Strategic Environmental Assessment-SEA)ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Environmental Impact Assessment – EIA) မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း NYDCမွ CEO ဦးသိမ္းေဝကေျပာသည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ေရးဆဲြျခင္းကို NYDC ႏွင့္ အႀကံေပး Environmental Resources Management (ERM) အဖဲြ႔တို႔ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

“မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA) ကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္ အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာမွာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္ကတဆင့္ အေျခခံစံႏႈန္းအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံခ်က္ ၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အေနႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္တို႔ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ပထမအဆင့္ Master Plan အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA) ကို ဧရိယာ (၅)ခု အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ၊စက္မႈဇံုအသစ္တည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ၊ လူဦးေရ (၁,၂၀၀,၀၀၀) ခန္႔အတြက္ Green space မ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈ ၊ စီးပြားေရးဇံုအသစ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ဇံု အသစ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္ေဆးျခင္း (EIA) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနႏွင့္ NYDC ၏ City Planning and Development ဌာနမွဴး ေဒၚေအးေအးခိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ NYDC ႏွင့္ ERM အဖဲြ႔သားမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

NYDC မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ပထမအဆင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အေသးစိတ္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ တရုတ္နိုင္ငံအေျခစိုက္ China Communication Construction Company Ltd (CCCC)ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ Pre – Project Documents (PPD) တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္​စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေျမဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ေပၚတြင္ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္သစ္ ၂ သန္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္​ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply