မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ ့ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ လႊတ္ေတာ္ ခြင့္ျပဳ

0
132

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၅၄၅ သန္းေက်ာ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ ။

သာမန္အသုံးစရိတ္ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၈၈၆ ဒႆမ ၄၈၈ ၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ ၂၅၅၆၈ ဒႆမ ၅၆၆ သန္း စုစုေပါင္းျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ ၃၅,၄၅၅ ဒႆမ ၀၅၄၂ အား ခြင့္ျပဳေပးရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္ က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္သူမရွိသည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ ။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း အရအသံုး ေငြစာရင္း နွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းသံုးစြဲမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ပူေပါင္းေကာ္မတီ က ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၅၄၅ သန္းေက်ာ္အား ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမ်ားမွာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ သာမန္အသုံးစရိတ္တြင္အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ လစာႏွင့္စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ လုပ္အားခ၊ အခြန္အခမ်ား အပါအဝင္ က်န္ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကိုသာ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပုံေငြအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာဌာန၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္းအရ ရေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္း ၂၀၇,၉၀၆ ဒႆမ ၁၄၁ သန္း ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခစာရင္းအရ ရေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၄၃,၃၆၁ ဒႆမ ၁၉၅ သန္း ျဖစ္၍ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၃၅,၄၅၅,၀၅၄ သန္း ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။

အသုံးစရိတ္အပိုင္းတြင္ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္း၌ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၂၂,၈၁၉ ဒႆမ ၉၆၄ ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီးခန႔္မွန္းေျခစာရင္းမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၅၈,၂၇၅ ဒႆမ ၀၁၈ ျဖစ္၍ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္းထက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၅,၄၅၅ ဒႆမ ၀၅၄ ပိုမိုသုံးစြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္း ၁၁၄,၉၁၃ ဒႆမ ၈၂၃ သန္း သာျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၅၄၅ သန္းေက်ာ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ ။

သာမန္အသုံးစရိတ္ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၈၈၆ ဒႆမ ၄၈၈ ၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ ၂၅၅၆၈ ဒႆမ ၅၆၆ သန္း စုစုေပါင္းျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ ၃၅,၄၅၅ ဒႆမ ၀၅၄၂ အား ခြင့္ျပဳေပးရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္ က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္သူမရွိသည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ ။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း အရအသံုး ေငြစာရင္း နွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းသံုးစြဲမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ပူေပါင္းေကာ္မတီ က ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၅၄၅ သန္းေက်ာ္အား ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမ်ားမွာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ သာမန္အသုံးစရိတ္တြင္အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ လစာႏွင့္စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ လုပ္အားခ၊ အခြန္အခမ်ား အပါအဝင္ က်န္ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကိုသာ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပုံေငြအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာဌာန၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္းအရ ရေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္း ၂၀၇,၉၀၆ ဒႆမ ၁၄၁ သန္း ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခစာရင္းအရ ရေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၄၃,၃၆၁ ဒႆမ ၁၉၅ သန္း ျဖစ္၍ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၃၅,၄၅၅,၀၅၄ သန္း ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။

အသုံးစရိတ္အပိုင္းတြင္ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္း၌ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၂၂,၈၁၉ ဒႆမ ၉၆၄ ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီးခန႔္မွန္းေျခစာရင္းမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၅၈,၂၇၅ ဒႆမ ၀၁၈ ျဖစ္၍ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္းထက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၅,၄၅၅ ဒႆမ ၀၅၄ ပိုမိုသုံးစြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္း ၁၁၄,၉၁၃ ဒႆမ ၈၂၃ သန္း သာျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply