ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဒိုင္းနက္တိုင္းရင္းသားသံုးဦးအား က်င္းတစ္ခုတည္းျမွဳပ္နွံ လ်က္ေတြ႔ရွိ

0
113

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ငါးရွာသားသံုးဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ရာ (၂) ရက္အၾကာတြင္ ၎တို႔၏အေလာင္းမ်ားအား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ သံုးဦးတုိ႔မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာလွေက်းရြာ သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ငါးရွာသြား စဥ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္အတြက္ အနီးဝန္းက်င္ေက်းရြာ သားမ်ားလိုု္က္လံရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၆ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာသားေတြက ငါးရွားၾကတယ္။ သူတုိ႔သံုးေယာက္က ငါးရွာသြားတဲ့အခါမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္။ ပထမတစ္ရက္ ရြာသားေတြလိုက္ရွာတယ္။ မေတြ႔လုိ႔ ေနာက္ေန႔မွာ အနီးအနားရြာေတြက စုၿပီးေတာ့ရွာၾကတယ္။ လက္ဖြဲ႔က်ရြာနားက ေတာင္ကုန္ထက္မွာ သူတုိ႔ကိုျမွဳပ္ထားတဲ့ က်င္းကိုေတြ႔လို႔ ေဖာ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သံုးေယာက္လံုးကို တစ္က်င္းတည္းမွာ ျမွဳပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။”လို႔ သေဘၤာလွ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသူသံုးဦးတုိ႔မွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

“သူတုိ႔သံုးေယာက္က ဓါးခုတ္ခံထားရတဲ့ဒဏ္ရာေတြရွိတယ္။ ႏွစ္ေယာက္က လည္ပင္းလွီးထားတဲ့ဒဏ္ရာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ လည္ပင္းမွာထုိးထားတဲ့ဒဏ္ရာတစ္ခုနဲ႔ နားထင္မွာ ခုတ္ထားတဲ့ဒဏ္ရာတစ္ခုေတြ႔တယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြသတ္သြားတာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသူမ်ားမွာ ဦးလွထြန္းေမာင္၊ ဦးေမာင္ထြန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေဂါင္ဇူကီးတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳႏြယ္စုမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈကိုမၾကာခဏခံ စားေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ငါးရွာသားသံုးဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ရာ (၂) ရက္အၾကာတြင္ ၎တို႔၏အေလာင္းမ်ားအား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ သံုးဦးတုိ႔မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာလွေက်းရြာ သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ငါးရွာသြား စဥ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္အတြက္ အနီးဝန္းက်င္ေက်းရြာ သားမ်ားလိုု္က္လံရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၆ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာသားေတြက ငါးရွားၾကတယ္။ သူတုိ႔သံုးေယာက္က ငါးရွာသြားတဲ့အခါမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္။ ပထမတစ္ရက္ ရြာသားေတြလိုက္ရွာတယ္။ မေတြ႔လုိ႔ ေနာက္ေန႔မွာ အနီးအနားရြာေတြက စုၿပီးေတာ့ရွာၾကတယ္။ လက္ဖြဲ႔က်ရြာနားက ေတာင္ကုန္ထက္မွာ သူတုိ႔ကိုျမွဳပ္ထားတဲ့ က်င္းကိုေတြ႔လို႔ ေဖာ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သံုးေယာက္လံုးကို တစ္က်င္းတည္းမွာ ျမွဳပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။”လို႔ သေဘၤာလွ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသူသံုးဦးတုိ႔မွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

“သူတုိ႔သံုးေယာက္က ဓါးခုတ္ခံထားရတဲ့ဒဏ္ရာေတြရွိတယ္။ ႏွစ္ေယာက္က လည္ပင္းလွီးထားတဲ့ဒဏ္ရာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ လည္ပင္းမွာထုိးထားတဲ့ဒဏ္ရာတစ္ခုနဲ႔ နားထင္မွာ ခုတ္ထားတဲ့ဒဏ္ရာတစ္ခုေတြ႔တယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြသတ္သြားတာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသူမ်ားမွာ ဦးလွထြန္းေမာင္၊ ဦးေမာင္ထြန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေဂါင္ဇူကီးတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳႏြယ္စုမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈကိုမၾကာခဏခံ စားေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply