အာသံႏွင့္ ကသည္း လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စခန္းတစ္ခုကို တပ္မေတာ္သိမ္းပိုက္

0
219

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ တကားေက်းရြာ အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ NSCN(K)စခန္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ား၌ အာသံႏွင့္ ကသည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အခ်ဳိ႕သည္ NSCN(K) အဖြဲ႕စခန္းတစ္ခု အား သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ အဆုိပါ ေနရာ အနီးတစ္၀ုိက္မွ ၎တုိ႕အေျချပဳခဲ့ေသာ စခန္းတစ္ခုအား ထပ္မံသိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့ၿပီး ကသည္းေသာင္းက်န္း သူ ၄ ဦး၊ လက္နယ္မ်ဳိးစုံ ၅၃ လက္၊ ခဲယမ္း ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အသီးသီးထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွ စ၍ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၎တို႔အေျချပဳရာ စခန္းအသီးသီးအား သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တုိ႕ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ NSCN(K)စခန္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေနရာမ်ားရွိ အာသံႏွင့္ကသည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕စခန္းမ်ားႏွင့္အနီး တစ္၀ုိက္မွ ယေန႕အထိ NSCN(K)အဖြဲ႕၀င္ ၆ ဦး၊ က သည္းေသာင္းက်န္းသူ ၆ ဦး၊ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၇၉ လက္၊ ခဲယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့ၿပီး နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း တရားမ၀င္လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္စိမ့္၀င္လႈပ္ရွား မႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ တကားေက်းရြာ အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ NSCN(K)စခန္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ား၌ အာသံႏွင့္ ကသည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အခ်ဳိ႕သည္ NSCN(K) အဖြဲ႕စခန္းတစ္ခု အား သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ အဆုိပါ ေနရာ အနီးတစ္၀ုိက္မွ ၎တုိ႕အေျချပဳခဲ့ေသာ စခန္းတစ္ခုအား ထပ္မံသိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့ၿပီး ကသည္းေသာင္းက်န္း သူ ၄ ဦး၊ လက္နယ္မ်ဳိးစုံ ၅၃ လက္၊ ခဲယမ္း ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အသီးသီးထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွ စ၍ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၎တို႔အေျချပဳရာ စခန္းအသီးသီးအား သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တုိ႕ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ NSCN(K)စခန္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေနရာမ်ားရွိ အာသံႏွင့္ကသည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕စခန္းမ်ားႏွင့္အနီး တစ္၀ုိက္မွ ယေန႕အထိ NSCN(K)အဖြဲ႕၀င္ ၆ ဦး၊ က သည္းေသာင္းက်န္းသူ ၆ ဦး၊ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၇၉ လက္၊ ခဲယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့ၿပီး နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း တရားမ၀င္လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္စိမ့္၀င္လႈပ္ရွား မႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply