စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မတရား၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစေရး ျပည္သူလူထုကအမွန္ တရားျဖစ္ေအာင္ရပ္တည္ေပးရန္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း ေျပာ

0
177

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွမတရား၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အမွန္တရားျဖစ္ေအာင္ရပ္တည္ေပးရန္ ရန္ကုန္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲထပ္ ေတာင္အရမ္းႀကီး တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြျဖစ္ေအာင္ ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ မတရား၀င္ စြပ္ဖက္ျခင္းမျပဳေအာင္၊ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူ လူထုက အမွန္တရား ျဖစ္ေအာင္ ရပ္တည္ေပးက်ပါလို႔ အန္တီက ဒီေနရာတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕တည္ ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မူလကႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ပါတီပုံရိပ္မ်ားအသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွပါတီ၀င္မ်ားကို ပါတီဗဟို၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ကာလတြင္ ပါတီပုံရိပ္ ကိုပါအသုံးျပဳခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ပါတီ၀င္မ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ႏွင့္ပါတီပုံရိပ္အသုံးျပဳမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာတစ္သီးပုဂလ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈကင္းမဲ့မည္ကို စုိးရိမ္လွ်က္ရွိ ေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ပါတီပုံရိပ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သီးျခားရပ္တည္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ အျဖစ္တည္ရွိျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးတရား မွ်တေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္အေနအထားမေတြ႕ရွိရျခင္းေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂလ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ယင္းအေပၚစုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အမွန္ကအစိုးရနဲ႔လြတ္လပ္ရင္ေကာင္းတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာကေတာ့ ထုံးစံ အတိုင္းပဲ။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြသည္ အစိုးရကဖြဲ႕ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရရဲ႕ၾသဇာ အာဏာနဲ႔သီးျခားမေနႏိုင္က်ဘူး။အစိုးရရဲ႕ ၾသဇာမကင္းက်ဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြအ ေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေအာင္လုပ္ေပးဖို႔အေနအထားမွာေတာ့ အခုအေျခအေနမွာသိပ္မ ေတြ႕ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တသီးပုဂလနဲ႔အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီဟာကို စိုးရိမ္က်တာျဖစ္တယ္”ဟု ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမည္သုိ႔ပင္စိုးရိမ္ေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲသည္မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ်တရန္ႏွင့္လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းကာေစာင့္ၾကည့္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

အဆိုပါလာမည့္ မတ္လ ၃ရက္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေရြး ေကာက္ပြဲ ၌ ေကာ္မတီ၀င္ ၆ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠႏွင့္အဖြဲ႕၀င္ ၁၊၂ေနရာအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ ဦးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားအတြက္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္ ထားသူဦးေရ ၂၇၄ဦးကိုရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္း ၂၇၄ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ(NLD)ပါတီမွ အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္ထားသူ ၉၁ဦး၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အဆိုျပဳလႊာ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၄ဦး စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူ ၁၁၅ ဦးအထိရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွမတရား၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အမွန္တရားျဖစ္ေအာင္ရပ္တည္ေပးရန္ ရန္ကုန္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲထပ္ ေတာင္အရမ္းႀကီး တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြျဖစ္ေအာင္ ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ မတရား၀င္ စြပ္ဖက္ျခင္းမျပဳေအာင္၊ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူ လူထုက အမွန္တရား ျဖစ္ေအာင္ ရပ္တည္ေပးက်ပါလို႔ အန္တီက ဒီေနရာတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕တည္ ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မူလကႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ပါတီပုံရိပ္မ်ားအသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွပါတီ၀င္မ်ားကို ပါတီဗဟို၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ကာလတြင္ ပါတီပုံရိပ္ ကိုပါအသုံးျပဳခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ပါတီ၀င္မ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ႏွင့္ပါတီပုံရိပ္အသုံးျပဳမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာတစ္သီးပုဂလ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈကင္းမဲ့မည္ကို စုိးရိမ္လွ်က္ရွိ ေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ပါတီပုံရိပ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သီးျခားရပ္တည္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ အျဖစ္တည္ရွိျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးတရား မွ်တေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္အေနအထားမေတြ႕ရွိရျခင္းေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂလ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ယင္းအေပၚစုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အမွန္ကအစိုးရနဲ႔လြတ္လပ္ရင္ေကာင္းတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာကေတာ့ ထုံးစံ အတိုင္းပဲ။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြသည္ အစိုးရကဖြဲ႕ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရရဲ႕ၾသဇာ အာဏာနဲ႔သီးျခားမေနႏိုင္က်ဘူး။အစိုးရရဲ႕ ၾသဇာမကင္းက်ဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြအ ေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေအာင္လုပ္ေပးဖို႔အေနအထားမွာေတာ့ အခုအေျခအေနမွာသိပ္မ ေတြ႕ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တသီးပုဂလနဲ႔အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီဟာကို စိုးရိမ္က်တာျဖစ္တယ္”ဟု ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမည္သုိ႔ပင္စိုးရိမ္ေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲသည္မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ်တရန္ႏွင့္လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းကာေစာင့္ၾကည့္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

အဆိုပါလာမည့္ မတ္လ ၃ရက္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေရြး ေကာက္ပြဲ ၌ ေကာ္မတီ၀င္ ၆ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠႏွင့္အဖြဲ႕၀င္ ၁၊၂ေနရာအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ ဦးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားအတြက္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္ ထားသူဦးေရ ၂၇၄ဦးကိုရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္း ၂၇၄ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ(NLD)ပါတီမွ အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္ထားသူ ၉၁ဦး၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အဆိုျပဳလႊာ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၄ဦး စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူ ၁၁၅ ဦးအထိရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Leave a Reply