မႏၲေလးတကၠသိုလ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေက်ာင္းသား/သူ ၁၅၀၀ ခန္႔ထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

0
167

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က ဦးေဆာင္၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၅၀၀ ခန္႔ထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ တကၠသိုလ္ လံုၿခံဳေရး ၊ စာသင္ခန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ၊ တကၠသိုလ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေဆာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ သမဂၢ အေပၚအျမင္သေဘာထားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္ ။

“ေက်ာင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အျမင္ ကေရာဘယ္လိုရွိမလဲ ။ ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကေရာ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ ။ ဒါေတြကို သိရေအာင္လို႔ ဒီစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို လုပ္လိုက္တာပါ။´´ ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ မယမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ နွင့္ ၂၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က အခန္းတိုင္းတြင္ လိုက္လံေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရရွိလာသည့္ စစ္တမ္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ျပန္လည္စုစည္း၍ ရာခိုင္နႈန္းတြက္ခ်က္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က ဦးေဆာင္၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၅၀၀ ခန္႔ထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ တကၠသိုလ္ လံုၿခံဳေရး ၊ စာသင္ခန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ၊ တကၠသိုလ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေဆာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ သမဂၢ အေပၚအျမင္သေဘာထားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္ ။

“ေက်ာင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အျမင္ ကေရာဘယ္လိုရွိမလဲ ။ ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကေရာ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ ။ ဒါေတြကို သိရေအာင္လို႔ ဒီစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို လုပ္လိုက္တာပါ။´´ ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ မယမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ နွင့္ ၂၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က အခန္းတိုင္းတြင္ လိုက္လံေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရရွိလာသည့္ စစ္တမ္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ျပန္လည္စုစည္း၍ ရာခိုင္နႈန္းတြက္ခ်က္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply