နို္င္ငံေတာ္ပ်က္စီးေရး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားသည့္ နို္င္ငံေရး Agenda ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ နို္င္ငံသားအားလံုး ညီညႊတ္စြာ တုံ႔ျပန္သြားေရးစီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ဒုသမၼတေဟာင္း အဆိုတင္

0
179

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

OIC၊ EU နွင့္ UNHCR တို႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ယခုလမကုန္မီ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေန မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ဒီမိုကေရစီနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အက်ပ္အတည္းအတြင္းတြန္းပို႔ၿပီး နို္င္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားသည့္ နို္င္ငံေရး Agenda ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံသားအားလံုး ပါတီစြဲ၊ယူ၀ဒစြဲ၊ေဒသစြဲ ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္သြားေရးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္းျဖစ္သူ ဇီးကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဥာဏ္ထြန္းမွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္၀မွာ တံခါးလာေခါက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဲ့ဒီျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဘံုရန္သူကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ဒီကိစၥႀကီးမွာေတာ့ တင္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနို္င္ငံသားအားလံုး ပါတီစြဲ၊၀ါဒစြဲေဒသစြဲ၊လူမ်ိဳးစြဲ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ Oneness One Voice တစ္သားတည္းျ့ဖစ္ တစ္သံတည္းထြက္တဲ့ ညီညႊတ္ေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ထိေရာက္စြာတားဆီးကာကြယ္ တံု႔ျပန္နို္င္ေရးစည္းရံုးစီမံေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးဥာဏ္ထြန္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနို္င္ငံဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အစီရင္ခံစာအား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားအဖြဲ႔နွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္၍ရွင္းလင္းခိုင္မာျပည့္စံုသည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ကာ ျပန္လည္ေခ်ပသင့္ေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ထြန္းကေျပာသည္။

တရားလို ကို တရားခံျဖစ္ေအာင္ စြပ္စြဲခံေနရသည့္ ျမန္မာနို္င္ငံအတြင္းျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားအား လိမၼာပါးနပ္သည့္ သံခင္းတမန္ခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ နို္င္ငံတကာၾကားထဲနားစြဲေစရန္ က်ယ္ေလာင္ထိေရာက္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား တံု႔ျပန္သြားသင့္ေၾကာင္း ၎မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးဥာဏ္ထြန္းတင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေဇယ်ာသီရီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဌး၀င္းမွ ေထာက္ခံသည့္ အတြက္ ယင္းအဆိုအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုအား ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကို္ယ္စားလွယ္ ရွိပါက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းနို္င္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

OIC၊ EU နွင့္ UNHCR တို႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ယခုလမကုန္မီ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေန မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ဒီမိုကေရစီနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အက်ပ္အတည္းအတြင္းတြန္းပို႔ၿပီး နို္င္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားသည့္ နို္င္ငံေရး Agenda ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံသားအားလံုး ပါတီစြဲ၊ယူ၀ဒစြဲ၊ေဒသစြဲ ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္သြားေရးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္းျဖစ္သူ ဇီးကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဥာဏ္ထြန္းမွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္၀မွာ တံခါးလာေခါက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဲ့ဒီျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဘံုရန္သူကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ဒီကိစၥႀကီးမွာေတာ့ တင္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနို္င္ငံသားအားလံုး ပါတီစြဲ၊၀ါဒစြဲေဒသစြဲ၊လူမ်ိဳးစြဲ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ Oneness One Voice တစ္သားတည္းျ့ဖစ္ တစ္သံတည္းထြက္တဲ့ ညီညႊတ္ေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ထိေရာက္စြာတားဆီးကာကြယ္ တံု႔ျပန္နို္င္ေရးစည္းရံုးစီမံေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးဥာဏ္ထြန္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနို္င္ငံဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အစီရင္ခံစာအား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားအဖြဲ႔နွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္၍ရွင္းလင္းခိုင္မာျပည့္စံုသည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ကာ ျပန္လည္ေခ်ပသင့္ေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ထြန္းကေျပာသည္။

တရားလို ကို တရားခံျဖစ္ေအာင္ စြပ္စြဲခံေနရသည့္ ျမန္မာနို္င္ငံအတြင္းျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားအား လိမၼာပါးနပ္သည့္ သံခင္းတမန္ခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ နို္င္ငံတကာၾကားထဲနားစြဲေစရန္ က်ယ္ေလာင္ထိေရာက္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား တံု႔ျပန္သြားသင့္ေၾကာင္း ၎မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးဥာဏ္ထြန္းတင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေဇယ်ာသီရီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဌး၀င္းမွ ေထာက္ခံသည့္ အတြက္ ယင္းအဆိုအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုအား ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကို္ယ္စားလွယ္ ရွိပါက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းနို္င္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply