စားသံုးသူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား အျမန္စစ္ေဆးအေရးယူရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တိုက္တြန္း

0
301

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆက္သြယ္ေရးသံုးစြဲေနသူမ်ားအေပၚ စားသံုးသူအဖြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးအေရးယူမႈအား အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္းျမတ္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး က ဆက္သြယ္ေရးသံုးစြဲေနသူမ်ားအေပၚ စားသံုးသူအခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ လည္းေကာင္း စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊နည္းဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ၾကပ္မတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမ ရွိေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကိုယ္အမွန္တကယ္၀န္ေဆာင္မႈမယူပါပဲနဲ႔ ဆရာတို႔က ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ထားတာ အတြက္ ဒါသည္ ဆရာတို႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံ ဆရာတို႕ရဲ႕ေငြ ကို ဆရာတို႔ မသိပဲနဲ႔ ျဖတ္ျခင္းေတာက္ျခင္းသည္ ခိုးတာပဲ။နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္္ၿပီးေတာ့ ဒီလို က်င့္၀တ္ကို ဘာလို႔ ပ်က္ျပားတာလဲ”ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အလားတူ ယင္းကုမၸဏီမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္စား တရားစြဲေပးရန္ နွင့္ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ေငြမ်ားအား နိုင္ငံအတြက္ ပညာေရး/က်န္းမာေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ရရယူေပးနို္င္ေရးအတြက္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးမွ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးသာဦး မွ သံုးစြဲသူျပည္သူ မ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း၍ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက သံုးစြဲသူမ်ားသိရွိေအာင္ေၾကာ္ျငာရာတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ၀န္ေဆာင္ခ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက သို႕မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈရွိလာပါက စိစစ္၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ နွင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ၏နည္းဥပေဒ ၄၁ ၊နည္းဥပေဒခြဲ(က)တို႔ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသာဦး ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအေပၚ ေမးတာ တျခားေျဖတာ တမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ အားရေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ထို႔တူ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ဦၤးတီခြန္ျမတ္မွ ျဖတ္ေတာက္ေနမႈမ်ားသည္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ အတြက္ အေရးယူမ်ားအား အလ်င္အျမန္ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အခုကေတာ့ မေလ်ာ္မကန္ ျဖတ္ေတာက္မႈေတြဟာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီဆိုတာ ေပၚေပါက္ေနပါတယ္။အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒါကုိ ဖိဖိစီးစီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းကိုလည္း ၀န္ႀကီးဌာအေနနဲ႔ အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေမးခြန္းသည္ ျပည္သူအားလံုးနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား နို္င္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ထည္ံသြင္းရန္နွင့္ နို္င္ငံေတာ္ပိုင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ေဖာ္ျပနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ က ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆက္သြယ္ေရးသံုးစြဲေနသူမ်ားအေပၚ စားသံုးသူအဖြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးအေရးယူမႈအား အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္းျမတ္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး က ဆက္သြယ္ေရးသံုးစြဲေနသူမ်ားအေပၚ စားသံုးသူအခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ လည္းေကာင္း စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊နည္းဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ၾကပ္မတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမ ရွိေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကိုယ္အမွန္တကယ္၀န္ေဆာင္မႈမယူပါပဲနဲ႔ ဆရာတို႔က ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ထားတာ အတြက္ ဒါသည္ ဆရာတို႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံ ဆရာတို႕ရဲ႕ေငြ ကို ဆရာတို႔ မသိပဲနဲ႔ ျဖတ္ျခင္းေတာက္ျခင္းသည္ ခိုးတာပဲ။နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္္ၿပီးေတာ့ ဒီလို က်င့္၀တ္ကို ဘာလို႔ ပ်က္ျပားတာလဲ”ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အလားတူ ယင္းကုမၸဏီမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္စား တရားစြဲေပးရန္ နွင့္ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ေငြမ်ားအား နိုင္ငံအတြက္ ပညာေရး/က်န္းမာေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ရရယူေပးနို္င္ေရးအတြက္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးမွ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးသာဦး မွ သံုးစြဲသူျပည္သူ မ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း၍ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက သံုးစြဲသူမ်ားသိရွိေအာင္ေၾကာ္ျငာရာတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ၀န္ေဆာင္ခ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက သို႕မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈရွိလာပါက စိစစ္၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ နွင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ၏နည္းဥပေဒ ၄၁ ၊နည္းဥပေဒခြဲ(က)တို႔ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသာဦး ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအေပၚ ေမးတာ တျခားေျဖတာ တမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ အားရေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ထို႔တူ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ဦၤးတီခြန္ျမတ္မွ ျဖတ္ေတာက္ေနမႈမ်ားသည္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ အတြက္ အေရးယူမ်ားအား အလ်င္အျမန္ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အခုကေတာ့ မေလ်ာ္မကန္ ျဖတ္ေတာက္မႈေတြဟာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီဆိုတာ ေပၚေပါက္ေနပါတယ္။အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒါကုိ ဖိဖိစီးစီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းကိုလည္း ၀န္ႀကီးဌာအေနနဲ႔ အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေမးခြန္းသည္ ျပည္သူအားလံုးနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား နို္င္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ထည္ံသြင္းရန္နွင့္ နို္င္ငံေတာ္ပိုင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ေဖာ္ျပနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ က ေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply