မန္းတိုင္းအတြင္း လိုင္စင္မဲ့ ယစ္မ်ိဳးဖမ္းဆီးရမိမႈ (၈၈) ခုရွိ

0
129

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခုနွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကာလအစ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လိုင္စင္မဲ့ ယစ္မ်ိဳးဖမ္းဆီးရမိမႈ (၈၈) ခု ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာနွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ အေရးယူရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၄၈၄) ခု စစ္ေဆး ႏိုင္ခဲ့ကာ (၈၈) ခု ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ (၁၄၄၄) ခု စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ (၁၅၄) ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ (၇၂၆) ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၁၇၄) ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္အေရအတြက္ ၅၈၈၉ ခု ရွိၿပီး ၂၀၁၈ – ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ေငြ ၄.၇ ဘီလီယံက်ပ္ ေကာက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ကာ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုးျမင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားအရ အခြန္ေငြလ်ာထားမႈ သည္ ၂၀၁၉ – ၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၉ ဘီလီယံက်ပ္ ေကာက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခုနွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကာလအစ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လိုင္စင္မဲ့ ယစ္မ်ိဳးဖမ္းဆီးရမိမႈ (၈၈) ခု ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာနွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ အေရးယူရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၄၈၄) ခု စစ္ေဆး ႏိုင္ခဲ့ကာ (၈၈) ခု ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ (၁၄၄၄) ခု စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ (၁၅၄) ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ (၇၂၆) ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၁၇၄) ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္အေရအတြက္ ၅၈၈၉ ခု ရွိၿပီး ၂၀၁၈ – ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ေငြ ၄.၇ ဘီလီယံက်ပ္ ေကာက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ကာ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုးျမင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားအရ အခြန္ေငြလ်ာထားမႈ သည္ ၂၀၁၉ – ၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၉ ဘီလီယံက်ပ္ ေကာက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply