ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိအႀကိမ္အစည္းအေ၀း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္

0
205

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စညး္ပံု ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ ေန႔လည ၁ နာရီ္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ D ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ စံုလင္စြာတက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ အမည္စာရင္းေပးသြင္းထားမႈမရွိသလို တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအား ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၄၅ ဦးတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးနွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္ေပးခ်က္အရ ျပည္ပ ခရီးစဥ္သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ အတြက္ တက္ေရာက္ လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စညး္ပံု ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ ေန႔လည ၁ နာရီ္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ D ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ စံုလင္စြာတက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ အမည္စာရင္းေပးသြင္းထားမႈမရွိသလို တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအား ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၄၅ ဦးတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးနွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္ေပးခ်က္အရ ျပည္ပ ခရီးစဥ္သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ အတြက္ တက္ေရာက္ လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply