ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအား အစားထိုးေျမမ်ား မဲႏိႈက္ခ်ထား

0
105

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေရတံခြန္ေတာင္ ေရၾကည္ေညာင္ပင္ေက်းရြာ ၊ ရွင္ေတာ္ကုန္းေက်းရြာ တို႔မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔က အစားထိုးေျမမ်ားကို မဲႏိႈက္ခ်ထားေပးခဲ့သည္ ။

ယင္းမဲႏိႈက္ခ်ထားေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသစ္ ကုမၸဏီ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ေတာင္သူကိုယ္စားမ်ား ေရွ႕၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ အစားထိုးေျမယာကို ယူခ်င္တဲ့သူမွ ယူပါ ။ ယူခ်င္မွ လက္မွတ္ထိုးပါ ။ ကြၽန္ေတာ့မ်က္နွာေၾကာင့္ဆိုၿပီး ဆႏၵမပါပဲ နဲ႔ လက္မွတ္မထိုးၾကဖို႔ ေျပာတယ္ ။ အစားထိုးေျမယာယူခ်င္တဲ့သူရွိတယ္ ။ မယူခ်င္တဲ့သူေတြရွိတယ္။´´ ဟု ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ဦး က ေျပာသည္ ။

ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေျမမ်ားအား ၁၉၉၇ ခုနွစ္က ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း စီမံကိန္းအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးမေကာ္မတီ က သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သိမ္းယူသည့္ေျမ ဧက ၅၃၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ဧက ၃၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့သည္ ။

ထို႔ေနာက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေျမမ်ားကို ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္းအား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသစ္ကုမၸဏီ က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးမေကာ္မတီ အက်ိဳးတူအျဖစ္ ေရတံခြန္ေတာင္ စီးတီးၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားအား ၁ ဧက မွ ၃ ဧက အထိအသိမ္းဆည္းခံရပါက ေပ ၆၀ ပတ္လည္ ၿမိဳ႕ေျမတစ္ကြက္ ေပးအပ္ၿပီး ေရ မီး ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လိုသူမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ ငါးသိန္းက်ပ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားထိုးေျမယာခ်ထားေပးမႈကို သေဘာတူသည့္ ေတာင္သူ (၇၆) ဦးရွိၿပီး သေဘာမတူသည့္ေတာင္သူ (၁၉) ဦးရွိကာ ေျမယာအစားထိုး မယူသူမ်ားအား ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

“သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ရင္ လာလုပ္မယ္ဆ်ုတာကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးတာပါ ။ အခုဟာကလည္း အစိုးရနဲ႔ အက်ိဳးတူလုပ္တာပါ။´´ ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးသစ္ ကုမၸဏီ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးဆန္းထြန္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ ၁၆ အိမ္စုအျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ သူမ်ာကိုလည္း အိမ္ယာမ်ားစီမံခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေရတံခြန္ေတာင္ ေရၾကည္ေညာင္ပင္ေက်းရြာ ၊ ရွင္ေတာ္ကုန္းေက်းရြာ တို႔မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔က အစားထိုးေျမမ်ားကို မဲႏိႈက္ခ်ထားေပးခဲ့သည္ ။

ယင္းမဲႏိႈက္ခ်ထားေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသစ္ ကုမၸဏီ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ေတာင္သူကိုယ္စားမ်ား ေရွ႕၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ အစားထိုးေျမယာကို ယူခ်င္တဲ့သူမွ ယူပါ ။ ယူခ်င္မွ လက္မွတ္ထိုးပါ ။ ကြၽန္ေတာ့မ်က္နွာေၾကာင့္ဆိုၿပီး ဆႏၵမပါပဲ နဲ႔ လက္မွတ္မထိုးၾကဖို႔ ေျပာတယ္ ။ အစားထိုးေျမယာယူခ်င္တဲ့သူရွိတယ္ ။ မယူခ်င္တဲ့သူေတြရွိတယ္။´´ ဟု ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ဦး က ေျပာသည္ ။

ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေျမမ်ားအား ၁၉၉၇ ခုနွစ္က ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း စီမံကိန္းအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးမေကာ္မတီ က သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သိမ္းယူသည့္ေျမ ဧက ၅၃၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ဧက ၃၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့သည္ ။

ထို႔ေနာက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေျမမ်ားကို ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္းအား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသစ္ကုမၸဏီ က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးမေကာ္မတီ အက်ိဳးတူအျဖစ္ ေရတံခြန္ေတာင္ စီးတီးၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားအား ၁ ဧက မွ ၃ ဧက အထိအသိမ္းဆည္းခံရပါက ေပ ၆၀ ပတ္လည္ ၿမိဳ႕ေျမတစ္ကြက္ ေပးအပ္ၿပီး ေရ မီး ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လိုသူမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ ငါးသိန္းက်ပ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားထိုးေျမယာခ်ထားေပးမႈကို သေဘာတူသည့္ ေတာင္သူ (၇၆) ဦးရွိၿပီး သေဘာမတူသည့္ေတာင္သူ (၁၉) ဦးရွိကာ ေျမယာအစားထိုး မယူသူမ်ားအား ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

“သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ရင္ လာလုပ္မယ္ဆ်ုတာကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးတာပါ ။ အခုဟာကလည္း အစိုးရနဲ႔ အက်ိဳးတူလုပ္တာပါ။´´ ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးသစ္ ကုမၸဏီ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးဆန္းထြန္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ ၁၆ အိမ္စုအျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ သူမ်ာကိုလည္း အိမ္ယာမ်ားစီမံခ်ထားေပးခဲ့သည္။

Leave a Reply