ဂါနာ၌ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ျမစ္ကိုျဖတ္မကူးရဟု ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္

0
166

ဒန္ကီရာ ဇန္နဝါရီ ၁၂

ဂါနာႏုိင္ငံ၌ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ျမစ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ေဒသခံျမစ္နတ္က ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပိတ္ပင္ခ်က္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပိတ္ပင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗဟိုေဒသႀကီး ဒန္ကီရာအေရွ႕ခ႐ို္င္တြင္ ေနထုိင္သည့္ မိန္းကေလးမ်ား ပညာေရးထိခိုက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဆာဟာရသဲကႏၱရေတာင္ပိုင္းရွိ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ေဒသတြင္းရွိ မိန္းကေလး ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ လစဥ္ေသြးဆင္း မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္မရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သိပၸံႏွင့္ ပညာေရးအဖဲြ႕( ယူနက္စကုိ) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂါနာအမ်ိဳးသမီး ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းသည္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားမရွိဘဲေနထုိင္ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ကခန္႔မွန္းထားသည္။

ပိတ္ပင္ခ်က္မွာ ေအာ္ဖင္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းသည္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ယူခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္၏လစဥ္ေသြးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ရွာမီမာမြတ္စလင္အယ္ဟက္ဆင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အတြက္ နတ္ဘုရားမ်ားကုိ ေမးျမန္းခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ဟက္ဆင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရလဒ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အာရွန္တီေဒသဝန္ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ကြန္မဲနာဒန္ကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေအာ္ဖင္ျမစ္သည္ အာရွန္တီႏွင့္ ဗဟိုေဒသႀကီးတို႔ၾကားရွိ နယ္နမိတ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လစဥ္ေသြးဆင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ မဒါဂါစကာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လစဥ္ေသြးဆင္းစဥ္ ေရခ်ိဳးျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး နီေပါတြင္ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မိသားစုနွင့္ ေဝးကြာသည့္ တဲတစ္ခုထဲတြင္ သြားေရာက္ေနေစေလ့ရွိသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 

ဒန္ကီရာ ဇန္နဝါရီ ၁၂

ဂါနာႏုိင္ငံ၌ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ျမစ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ေဒသခံျမစ္နတ္က ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပိတ္ပင္ခ်က္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပိတ္ပင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗဟိုေဒသႀကီး ဒန္ကီရာအေရွ႕ခ႐ို္င္တြင္ ေနထုိင္သည့္ မိန္းကေလးမ်ား ပညာေရးထိခိုက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဆာဟာရသဲကႏၱရေတာင္ပိုင္းရွိ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ေဒသတြင္းရွိ မိန္းကေလး ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ လစဥ္ေသြးဆင္း မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္မရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သိပၸံႏွင့္ ပညာေရးအဖဲြ႕( ယူနက္စကုိ) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂါနာအမ်ိဳးသမီး ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းသည္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားမရွိဘဲေနထုိင္ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ကခန္႔မွန္းထားသည္။

ပိတ္ပင္ခ်က္မွာ ေအာ္ဖင္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းသည္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ယူခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္၏လစဥ္ေသြးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ရွာမီမာမြတ္စလင္အယ္ဟက္ဆင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အတြက္ နတ္ဘုရားမ်ားကုိ ေမးျမန္းခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ဟက္ဆင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရလဒ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အာရွန္တီေဒသဝန္ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ကြန္မဲနာဒန္ကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေအာ္ဖင္ျမစ္သည္ အာရွန္တီႏွင့္ ဗဟိုေဒသႀကီးတို႔ၾကားရွိ နယ္နမိတ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လစဥ္ေသြးဆင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ မဒါဂါစကာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လစဥ္ေသြးဆင္းစဥ္ ေရခ်ိဳးျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး နီေပါတြင္ လစဥ္ေသြးဆင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မိသားစုနွင့္ ေဝးကြာသည့္ တဲတစ္ခုထဲတြင္ သြားေရာက္ေနေစေလ့ရွိသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply