သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရး ငါးမုိင္အရွည္ရွိ လမ္းကို ဖခင္ျဖစ္သူမွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖာက္လုပ္

0
224


ၾသရႆ ဇန္နဝါရီ ၁၂

အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ၾသရႆျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္သားမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အေဆာင္ေနရာမွ ေနအိမ္သို႔ မၾကာခဏျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ၈ ကီလိုမီတာ( ငါးမုိ္င္) အရွည္ရွိ လမ္းတစ္လမ္းကို ပုဆိန္၊ ေပါက္ခၽြန္၊ သံတူရြင္းမ်ားသာသံုးၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်လန္ဓာနာယက္ခ္သည္ သားသံုးဦး တက္ေရာက္ေနသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမွ ၁၀ ကီလိုမီတာကြာေဝးသည့္ ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သားသံုးဦးသည္ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ရာတြင္ ေတာင္ကုန္းငါးခုကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရေသာေၾကာင့္ အိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ သံုးနာရီေက်ာ္အခ်ိန္ယူရေလ့ရွိခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ ၇ ကီလိုမီတာအရွည္ရွိသည့္ လမ္းတစ္ပိုင္းကုိ အစိုးရက ခင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအစိုးအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကိရိယာမ်ားကိုယူေဆာင္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ရွစ္နာရီခန္႔အခ်ိန္ယူကာ ေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ ထုျခင္း၊ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လမ္းေဖာက္လုုပ္မႈၿပီးစီးပါက သားျဖစ္သူမ်ား ေနအိမ္သို႔ မၾကာခဏျပန္လာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း နာယက္ခ္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည္ လမ္းသည္ နာယက္ခ္၏ရြာႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းတည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈတာဝန္ကို လဲႊေျပာင္းယူခဲ့သည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက နာယက္ခ္အား လမ္းေဖာက္္္လုပ္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို အစုိးရက တာဝန္ယူလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း နာယက္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်းရြာအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း နာယက္ခ္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ နာယက္ခ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈကို သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ၾသရႆ ဇန္နဝါရီ ၁၂

အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ၾသရႆျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္သားမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အေဆာင္ေနရာမွ ေနအိမ္သို႔ မၾကာခဏျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ၈ ကီလိုမီတာ( ငါးမုိ္င္) အရွည္ရွိ လမ္းတစ္လမ္းကို ပုဆိန္၊ ေပါက္ခၽြန္၊ သံတူရြင္းမ်ားသာသံုးၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်လန္ဓာနာယက္ခ္သည္ သားသံုးဦး တက္ေရာက္ေနသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမွ ၁၀ ကီလိုမီတာကြာေဝးသည့္ ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သားသံုးဦးသည္ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ရာတြင္ ေတာင္ကုန္းငါးခုကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရေသာေၾကာင့္ အိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ သံုးနာရီေက်ာ္အခ်ိန္ယူရေလ့ရွိခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ ၇ ကီလိုမီတာအရွည္ရွိသည့္ လမ္းတစ္ပိုင္းကုိ အစိုးရက ခင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအစိုးအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကိရိယာမ်ားကိုယူေဆာင္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ရွစ္နာရီခန္႔အခ်ိန္ယူကာ ေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ ထုျခင္း၊ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လမ္းေဖာက္လုုပ္မႈၿပီးစီးပါက သားျဖစ္သူမ်ား ေနအိမ္သို႔ မၾကာခဏျပန္လာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း နာယက္ခ္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည္ လမ္းသည္ နာယက္ခ္၏ရြာႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းတည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈတာဝန္ကို လဲႊေျပာင္းယူခဲ့သည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက နာယက္ခ္အား လမ္းေဖာက္္္လုပ္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို အစုိးရက တာဝန္ယူလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း နာယက္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်းရြာအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း နာယက္ခ္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ နာယက္ခ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈကို သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply