ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔အား အီေကြေဒါအစိုးရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပး

0
187

လန္ဒန္ ဇန္နဝါရီ ၁၂

ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ ဝီကီလိခ္စ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔အား ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွစၿပီး အီေကြေဒါႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီေကြေဒါအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အက္ဆန္႔သည္ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရေစရန္ လန္ဒန္ရွိ အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခုိလႈံေနရသည္။ အီေကြေဒါအစိုးရက အက္ဆန္႔အား သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အား ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ သံတမန္ဆိုင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သံ႐ုံးတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အက္ဆန္႔သည္ သံ႐ုံးမွထြက္ခြာၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔သည္ ဆြီဒင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈျဖင့္ အလုိရွိျခင္းခံေနရၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရကလည္း ၎ကိုဖမ္းဆီးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ အေမရိကန္သို႔ လဲႊေျပာင္းခံရၿပီး ယင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္ခံရမည္ကို အက္ဆန္႔ကစိုးရိမ္ေနသည္။

အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ အက္ဆန႔္သည္ အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခုိလႈံခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ၎အားေပးအပ္ထားသည့္ အာမခံအေနအထားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔အား ဖြင့္ထားသည့္ အမႈကို ဆြီဒင္ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဆန္႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုံးေတာ္သို႔လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ သံ႐ုံးမွထြက္ခြာပါက အဖမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီေကြေဒါအစိုးရသည္ ၿဗိတိန္၌ အက္ဆန္႔အတြက္ သံတမန္အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ မၾကာေသးမီတြင္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္က ယင္းကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ၿဗိတိန္၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲ အေျဖရွာရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အီေကြေဒါနုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာရီယာဖာနန္ဒါအက္စ္ပီႏိုဆာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက္ဆန္႔သည္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ အထူးအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကုလအဖဲြ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရယ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ယင္းအခ်ိန္က ၿဗိတိ္န္ႏုိ္္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဖိလစ္ဟမ္မန္႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

လန္ဒန္ ဇန္နဝါရီ ၁၂

ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ ဝီကီလိခ္စ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယံအက္ဆန္႔အား ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွစၿပီး အီေကြေဒါႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီေကြေဒါအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အက္ဆန္႔သည္ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရေစရန္ လန္ဒန္ရွိ အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခုိလႈံေနရသည္။ အီေကြေဒါအစိုးရက အက္ဆန္႔အား သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အား ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ သံတမန္ဆိုင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သံ႐ုံးတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အက္ဆန္႔သည္ သံ႐ုံးမွထြက္ခြာၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔သည္ ဆြီဒင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈျဖင့္ အလုိရွိျခင္းခံေနရၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရကလည္း ၎ကိုဖမ္းဆီးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ အေမရိကန္သို႔ လဲႊေျပာင္းခံရၿပီး ယင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္ခံရမည္ကို အက္ဆန္႔ကစိုးရိမ္ေနသည္။

အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ အက္ဆန႔္သည္ အီေကြေဒါသံ႐ုံးတြင္ ခုိလႈံခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ၎အားေပးအပ္ထားသည့္ အာမခံအေနအထားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ အက္ဆန္႔အား ဖြင့္ထားသည့္ အမႈကို ဆြီဒင္ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဆန္႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုံးေတာ္သို႔လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ သံ႐ုံးမွထြက္ခြာပါက အဖမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီေကြေဒါအစိုးရသည္ ၿဗိတိန္၌ အက္ဆန္႔အတြက္ သံတမန္အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ မၾကာေသးမီတြင္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္က ယင္းကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ၿဗိတိန္၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲ အေျဖရွာရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အီေကြေဒါနုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာရီယာဖာနန္ဒါအက္စ္ပီႏိုဆာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက္ဆန္႔သည္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ အထူးအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကုလအဖဲြ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရယ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ယင္းအခ်ိန္က ၿဗိတိ္န္ႏုိ္္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဖိလစ္ဟမ္မန္႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply