ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲ ေတာင္ႀကီးတြင္လည္း ျပဳလုပ္

0
96

မတ္ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ ႔တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကြန္ယက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပူးေပါင္း ၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

”ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔လိုက္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲကို ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကြန္ယက္မွ ဦးဝင္းနိုင္စိုးကေျပာသည္။

ယင္းေထာက္ခံပြဲသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ ႔တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကြန္ယက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပူးေပါင္း ၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

”ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔လိုက္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲကို ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကြန္ယက္မွ ဦးဝင္းနိုင္စိုးကေျပာသည္။

ယင္းေထာက္ခံပြဲသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply