ေကာ္မရွင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ လြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည္ဟု ဦးေ႐ႊမန္းဆို

0
123

မတ္ ၅
ေက်ာ္သူျမင့္

သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္မွ သက္ တမ္းမတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၎တည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါ တီေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းက သူ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ႏိုင္ငံေရးမွာ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္တာမရွိဘူးဆိုတဲ့ စကားေၾကာင့္လဲ ယခုလို ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုၾကတာဟာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အယူအဆေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ရလာဒ္ အေျဖေတြပိုေကာင္းလာမွာပါ။ အားလံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္လဲ ပိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္း လာမွာပါ ကၽြန္ေတာ္အတြက္လဲ လြတ္လပ္တက္ၾကြႏိႈးၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္မယ္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိမယ္ ျပည္ သူလူထုႀကီးနဲ႔အတူ လက္တဲြေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လွ်က္ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္ မရွင္ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ေကာ္မရွင္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၅၅ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၂၀ ျဖင့္ သက္တမ္းမတိုးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၎ဦးေဆာင္မည့္ အထူး ေကာ္မရွင္အား တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း NLD ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေကာ္မရွင္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ရည္႐ြယ္ဖဲြ႕စည္းလို႔ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပည္သူလူထု၏ UPP ပါတီဟာ ျပည္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားနဲ႔ ေမတၱာကိုခံယူကာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအ က်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္” ဟု ၎ ကေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ UPP ကုိ သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္၍ တည္ေထာင္လိုသူ ၁၉ ဦးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

မတ္ ၅
ေက်ာ္သူျမင့္

သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္မွ သက္ တမ္းမတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၎တည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါ တီေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းက သူ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ႏိုင္ငံေရးမွာ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္တာမရွိဘူးဆိုတဲ့ စကားေၾကာင့္လဲ ယခုလို ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုၾကတာဟာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အယူအဆေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ရလာဒ္ အေျဖေတြပိုေကာင္းလာမွာပါ။ အားလံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္လဲ ပိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္း လာမွာပါ ကၽြန္ေတာ္အတြက္လဲ လြတ္လပ္တက္ၾကြႏိႈးၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္မယ္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိမယ္ ျပည္ သူလူထုႀကီးနဲ႔အတူ လက္တဲြေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လွ်က္ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္ မရွင္ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ေကာ္မရွင္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၅၅ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၂၀ ျဖင့္ သက္တမ္းမတိုးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၎ဦးေဆာင္မည့္ အထူး ေကာ္မရွင္အား တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း NLD ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေကာ္မရွင္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ရည္႐ြယ္ဖဲြ႕စည္းလို႔ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပည္သူလူထု၏ UPP ပါတီဟာ ျပည္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားနဲ႔ ေမတၱာကိုခံယူကာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအ က်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္” ဟု ၎ ကေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ UPP ကုိ သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္၍ တည္ေထာင္လိုသူ ၁၉ ဦးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

Leave a Reply