တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ စတင္ေျဖဆို

0
122

မတ္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ က စတင္ေျဖဆိုေနၿပီျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၂၃၆၈၁)ဦးရွိ ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စာစစ္ဌာန ၂၀၃ ခု ဖြင့္ထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုး က သိရသည္။

၂၀၁၇ – ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးသြင္းသူဦးေရ ၁၁၆၈၁၉ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ က စတင္ေျဖဆိုေနၿပီျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၂၃၆၈၁)ဦးရွိ ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စာစစ္ဌာန ၂၀၃ ခု ဖြင့္ထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုး က သိရသည္။

၂၀၁၇ – ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးသြင္းသူဦးေရ ၁၁၆၈၁၉ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply