ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတင္သြင္းသည့္အဆို ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္္္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိ

0
104

မတ္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ OIC၊ EU ႏွင့္UNHRC တို႔၏ျမန္မာနို္င္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္သြားေရးစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုသည္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ မွတ္ထမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဇီးကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္ထြန္းမွ OIC၊ EU ႏွင့္UNHRC တို႔၏ျမန္မာနို္င္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ယခုလမကုန္မီ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီနွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အားအက်ပ္အတည္းအတြင္းတြန္းပို႔ၿပီး နို္င္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေေရးေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားသည့္ နို္င္ငံေရး Agenda ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏နို္င္ငံသားအားလံုး ပါတီစြဲ၊အယူ၀ါဒစြဲ၊ေဒသစြဲ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ စညး္လံုးညီညႊတ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္သြားေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ နို္င္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆို တင္သြင္းခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုအား ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြမွ ယင္းအဆိုအား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔႐ႈေတာင့္အျမင္မ်ိဳးဆို ဘက္ေပါင္းစံု မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဖက္ဖက္မွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္ထြန္း တင္သြင္းသည့္အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ရန္သာ သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ထို႔သို႔ သေဘာထားကြဲလႊဲမႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ စက္ခလုတ္နွိပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၂၁၉ မဲ၊ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၃၂၆ မဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွွွ ေၾကညာခဲ့သည္။

#TheFifthWave

မတ္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ OIC၊ EU ႏွင့္UNHRC တို႔၏ျမန္မာနို္င္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္သြားေရးစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုသည္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ မွတ္ထမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဇီးကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္ထြန္းမွ OIC၊ EU ႏွင့္UNHRC တို႔၏ျမန္မာနို္င္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ယခုလမကုန္မီ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီနွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အားအက်ပ္အတည္းအတြင္းတြန္းပို႔ၿပီး နို္င္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေေရးေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားသည့္ နို္င္ငံေရး Agenda ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏နို္င္ငံသားအားလံုး ပါတီစြဲ၊အယူ၀ါဒစြဲ၊ေဒသစြဲ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ စညး္လံုးညီညႊတ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္သြားေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ နို္င္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆို တင္သြင္းခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုအား ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြမွ ယင္းအဆိုအား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔႐ႈေတာင့္အျမင္မ်ိဳးဆို ဘက္ေပါင္းစံု မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဖက္ဖက္မွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္ထြန္း တင္သြင္းသည့္အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ရန္သာ သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ထို႔သို႔ သေဘာထားကြဲလႊဲမႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ စက္ခလုတ္နွိပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၂၁၉ မဲ၊ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၃၂၆ မဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွွွ ေၾကညာခဲ့သည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply