လွ်ပ္စစ္က႑ႏွင့္ အစိုးရလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ဂ်ပန္ေတာင္းဆို

0
159

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ အဟန္႔အထားျဖစ္ေနသည့္ အစုိးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျဖေလ်ာ႔ေပးရန္ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္မီးက႑ တုိးတက္ျမင္႔မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခာေရး၀န္ႀကီး Taro Kono က ေတာင္းဆုိခဲ႔သည္။

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ကုမၸဏီေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ပုိၿပီးေတာ႔ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးက႑၊ အစုိးရအေနျဖင့္လဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးဖုိ႔အတြက္ ပုိၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္လဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Taro Kono က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Taro Kono ႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ၾကၿပီး အၿပီးတြင္ ပူးတြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးေနသည္႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ – မႏၱေလး ရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ ရထားတြဲဆုိင္းမ်ား အဆင္႔ျမင္႔တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ – မႏၱေလးသို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး သြားလာမႈလွ်င္ျမန္ေစရန္ ၊ ကုန္သြယ္မႈ ေခ်ာ႔ေမြ႕ေစေရး တုိ႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ ရခုိင္ေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ အၾကမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ႔ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Taro Kono က ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကေန တဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အေျခအေနေတြ ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ကုိယ္႔ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေဖာ္ရြယ္ထားတဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာေပးေရးအပါအ၀င္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈကုိ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ေနပါတယ္။ ဒါက ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိရမွ အတည္ျပဳ ေျပာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Taro Kono ကဆက္ေျပာသည္။

တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးပါသည္႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးက႑မ်ားကုိလည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း Taro Kono ကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဟိန္းထက္ / pool

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ အဟန္႔အထားျဖစ္ေနသည့္ အစုိးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျဖေလ်ာ႔ေပးရန္ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္မီးက႑ တုိးတက္ျမင္႔မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခာေရး၀န္ႀကီး Taro Kono က ေတာင္းဆုိခဲ႔သည္။

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ကုမၸဏီေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ပုိၿပီးေတာ႔ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးက႑၊ အစုိးရအေနျဖင့္လဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးဖုိ႔အတြက္ ပုိၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္လဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Taro Kono က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Taro Kono ႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ၾကၿပီး အၿပီးတြင္ ပူးတြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးေနသည္႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ – မႏၱေလး ရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ ရထားတြဲဆုိင္းမ်ား အဆင္႔ျမင္႔တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ – မႏၱေလးသို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး သြားလာမႈလွ်င္ျမန္ေစရန္ ၊ ကုန္သြယ္မႈ ေခ်ာ႔ေမြ႕ေစေရး တုိ႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ ရခုိင္ေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ အၾကမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ႔ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Taro Kono က ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကေန တဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အေျခအေနေတြ ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ကုိယ္႔ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေဖာ္ရြယ္ထားတဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာေပးေရးအပါအ၀င္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈကုိ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ေနပါတယ္။ ဒါက ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိရမွ အတည္ျပဳ ေျပာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Taro Kono ကဆက္ေျပာသည္။

တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးပါသည္႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးက႑မ်ားကုိလည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း Taro Kono ကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဟိန္းထက္ / pool

Leave a Reply