ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရန္စီစဥ္

0
213

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္သြင္းကုန္ေလ်ာ့ခ်ရန္တို႔ကိုရည္ရြယ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ဆန္စပါးအေျခာက္ခံစက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ား တည္ေဆာင္ရန္၊ ျပည္ပသို႔ဆန္စပါး တင္ပို႔ေနသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ဆန္စက္မ်ား အဆင့္ျမွင့္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီဆန္စက္ ယူနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စုဖြဲ႔ၿပီး စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္၊ ဖြဲႏုဆီစက္မ်ားႏွင့္တိရစၦန္အစာ စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲ ဆန္ၾကာဆံႏွင့္ ဆန္မႈန္႔မ်ား တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္၊ စပါးခြံေလာင္စာေတာင့္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္၊ စပါးခြံမွ လ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထုတ္ေခ်းဖို႔ကိစၥေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ညိႈႏိႈင္းေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေခ်းႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္ရမယ္ ဆိုတာေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္မွာ သိႏိုင္မွာပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားေခ်းေငြရရွိရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ ထားရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္သြင္းကုန္ေလ်ာ့ခ်ရန္တို႔ကိုရည္ရြယ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ဆန္စပါးအေျခာက္ခံစက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ား တည္ေဆာင္ရန္၊ ျပည္ပသို႔ဆန္စပါး တင္ပို႔ေနသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ဆန္စက္မ်ား အဆင့္ျမွင့္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီဆန္စက္ ယူနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စုဖြဲ႔ၿပီး စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္၊ ဖြဲႏုဆီစက္မ်ားႏွင့္တိရစၦန္အစာ စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲ ဆန္ၾကာဆံႏွင့္ ဆန္မႈန္႔မ်ား တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္၊ စပါးခြံေလာင္စာေတာင့္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္၊ စပါးခြံမွ လ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထုတ္ေခ်းဖို႔ကိစၥေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ညိႈႏိႈင္းေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေခ်းႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္ရမယ္ ဆိုတာေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္မွာ သိႏိုင္မွာပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားေခ်းေငြရရွိရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ ထားရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply