၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကာကြယ္ေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွတြင္က်င္းပျ

0
32

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကာကြယ္ေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကာကြယ္ေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply