ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုလကုန္ထိသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္

0
127

မတ္ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ အရအီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံု တင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုလ ၃၀ ရက္အထိသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ (၆) လ ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ မၾကာမီ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သ ည္။

“အခုျပန္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီေပါင္းက ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အခုေၾကညာထားတဲ့ ရက္က ေနာက္ဆံုးပဲ အဲ့ေနာက္ပိုင္း လံုးဝ လက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေၾကညာထားတယ္။ အဲ့လူေတြက ျပန္ၿပီးမွတ္ပံုတင္ရင္ ေနာက္က်ေၾကးကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္း မျဖစ္မေန ေပးရမယ္”ဟုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းကေျပာသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္၍ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္) တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ က်န္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အသိေပး ေၾကညာ ထားသည္။

ယင္းသို႔ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ (၆၄/၂၀၁၈) ပါအတိုင္း မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ပိုင္း တင္ျပလာေသာ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥမ်ားကို လုံးဝ (လုံးဝ) လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိတြင္ MyCO စနစ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီေဟာင္း ၄၇၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ကုမၸဏီသစ္မွာ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိကာ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ လာေရာက္ေျပာဆိုသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

​ေဖ​ေဖာ္​ဝါရီလ ၁ ရက္​မွစ၍ ျပန္လည္မွတ္​ပံုတင္​ရန္ ေနာင္က်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ​ျဖစ္ပါက ဒဏ္​​ေၾကး ႏွစ္​သိန္​းငါး​ေထာင္​၊ အမ်ားပိုင္​ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါက ဒဏ္​​ေၾကး ႏွစ္​ဆယ္​့ငါးသိိ္န္​း​ေပး​ေဆာင္​ရန္​သတ္​မွတ္​ထားသည္​။

မတ္ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ အရအီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံု တင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုလ ၃၀ ရက္အထိသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ (၆) လ ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ မၾကာမီ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သ ည္။

“အခုျပန္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီေပါင္းက ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အခုေၾကညာထားတဲ့ ရက္က ေနာက္ဆံုးပဲ အဲ့ေနာက္ပိုင္း လံုးဝ လက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေၾကညာထားတယ္။ အဲ့လူေတြက ျပန္ၿပီးမွတ္ပံုတင္ရင္ ေနာက္က်ေၾကးကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္း မျဖစ္မေန ေပးရမယ္”ဟုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းကေျပာသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္၍ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္) တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ က်န္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အသိေပး ေၾကညာ ထားသည္။

ယင္းသို႔ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ (၆၄/၂၀၁၈) ပါအတိုင္း မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ပိုင္း တင္ျပလာေသာ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥမ်ားကို လုံးဝ (လုံးဝ) လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိတြင္ MyCO စနစ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီေဟာင္း ၄၇၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ကုမၸဏီသစ္မွာ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိကာ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ လာေရာက္ေျပာဆိုသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

​ေဖ​ေဖာ္​ဝါရီလ ၁ ရက္​မွစ၍ ျပန္လည္မွတ္​ပံုတင္​ရန္ ေနာင္က်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ​ျဖစ္ပါက ဒဏ္​​ေၾကး ႏွစ္​သိန္​းငါး​ေထာင္​၊ အမ်ားပိုင္​ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါက ဒဏ္​​ေၾကး ႏွစ္​ဆယ္​့ငါးသိိ္န္​း​ေပး​ေဆာင္​ရန္​သတ္​မွတ္​ထားသည္​။

Leave a Reply