ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ

0
22

မတ္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံထားရသူ ၈ ဦးမွ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ နာယကေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယင္း ၈ ဥိီးကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔အမည္စာရင္းေပးပို႔ခဲ့ရာမတ္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဦးညႊန္႔စိန္၊ ဦးသက္ထြန္း၊ ဦးျမင့္ေအာင္၊ ဦးေစာဒယ္နီရယ္ၾကည္၊ ဦးေအာင္စိုးဝင္း၊ ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးမင္းေဆြနွင့္ ဦးေဆြတင့္လြင္ တို႔ျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံထားရသူ ၈ ဦးမွ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ နာယကေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယင္း ၈ ဥိီးကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔အမည္စာရင္းေပးပို႔ခဲ့ရာမတ္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဦးညႊန္႔စိန္၊ ဦးသက္ထြန္း၊ ဦးျမင့္ေအာင္၊ ဦးေစာဒယ္နီရယ္ၾကည္၊ ဦးေအာင္စိုးဝင္း၊ ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးမင္းေဆြနွင့္ ဦးေဆြတင့္လြင္ တို႔ျဖစ္သည္။

Leave a Reply