ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) ေဆာက္လုပ္စဥ္က ပါဝင္သြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မူလေတာင္သူမ်ားသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္

0
141

မတ္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) ေဆာက္လုပ္စဥ္က ပါဝင္သြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မူလေတာင္သူမ်ားသို႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့သည္ ။

အက်ဥ္းေထာင္ေဆာက္လုပ္စဥ္က ပါဝင္သြားေသာ ေတာင္သူ (၃) ဦး၏ ေျမ (၁၃.၀၂) ဧက ရွိၿပီး တစ္ဧက သိန္း (၃၀၀) က်ပ္ အျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေျမကို ဘာလို႔ ျပန္မစြန္႔လႊတ္လဲဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ေလ့က်င့္ေပးမယ့္ အက်ဥ္းေထာင္ငယ္ တစ္ခု ေဆာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္မစြန္႔လႊတ္ပဲနဲ႔ အခုလို လယ္ယာေျမသိမ္းဆီးမႈ ျပန္လည္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ျပန္ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာပါ။´´ ဟု ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) မွ ေထာင္မွဴး ဦးခ်ိဳဝင္းထြန္း က ေျပာသည္ ။

ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမ (၇၀.၁၂) ဧက ကို သိမ္းယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားမွာ သခ်ႋဳင္းေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းမ်ားအနက္ ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားက ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ကတည္းက ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း ေတာင္းခံလာသည့္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ စီစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ထို႔အျပင္ ၂၃၀ ေကဗြီ ေအာင္ပင္လယ္ပင္မဓာတ္အခြဲရံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နန္းဦးလြင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူႏွစ္ဦးပိုင္ ၂.၆၀ ဧကအတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ဧရာဝတီတံတား (ရတနာပံု) စီမံကိန္းမွ ေတာင္သူ (၃) ဦး၏ ၂.၂၄ ဧကအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ ၂.၀၅ ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

မတ္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) ေဆာက္လုပ္စဥ္က ပါဝင္သြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မူလေတာင္သူမ်ားသို႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့သည္ ။

အက်ဥ္းေထာင္ေဆာက္လုပ္စဥ္က ပါဝင္သြားေသာ ေတာင္သူ (၃) ဦး၏ ေျမ (၁၃.၀၂) ဧက ရွိၿပီး တစ္ဧက သိန္း (၃၀၀) က်ပ္ အျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေျမကို ဘာလို႔ ျပန္မစြန္႔လႊတ္လဲဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ေလ့က်င့္ေပးမယ့္ အက်ဥ္းေထာင္ငယ္ တစ္ခု ေဆာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္မစြန္႔လႊတ္ပဲနဲ႔ အခုလို လယ္ယာေျမသိမ္းဆီးမႈ ျပန္လည္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ျပန္ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာပါ။´´ ဟု ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) မွ ေထာင္မွဴး ဦးခ်ိဳဝင္းထြန္း က ေျပာသည္ ။

ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၲေလး) ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမ (၇၀.၁၂) ဧက ကို သိမ္းယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားမွာ သခ်ႋဳင္းေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းမ်ားအနက္ ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားက ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ကတည္းက ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း ေတာင္းခံလာသည့္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ စီစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ထို႔အျပင္ ၂၃၀ ေကဗြီ ေအာင္ပင္လယ္ပင္မဓာတ္အခြဲရံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နန္းဦးလြင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူႏွစ္ဦးပိုင္ ၂.၆၀ ဧကအတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ဧရာဝတီတံတား (ရတနာပံု) စီမံကိန္းမွ ေတာင္သူ (၃) ဦး၏ ၂.၂၄ ဧကအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ ၂.၀၅ ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

Leave a Reply