တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္ ကိစၥကို ဘာမွ ႀကိဳမေျပာလိုေၾကာင္း NLD ဒုဥကၠ႒ (၂) ေျပာ

0
128

မတ္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ အဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္ ကိစၥကို ဘာမွ ႀကိဳမေျပာလိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္အား ပါတီ အေနျဖင့္ အေရးယူျခင္းမရွိေသးပဲ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“သူ႔မွာလည္း ခုခံပိုင္ခြင့္ရွိေသးတယ္ေလ ။ဒါက အဂတိနဲ႔ ၿငိတယ္ဆိုၿပီး အဂတိက စြဲထားတာ ။တရားရံုးမွာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ သူ႔မွာ အခြင့္အေရးရွိေသးတယ္ ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်န္တာေတြ ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွႀကိဳမေျပာတာ။ တရားရံုးအမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးမွ ပါတီက စဥ္းစားမွာေပါ့” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က တရားလိုျပဳလုပ္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္ ။

မတ္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ အဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္ ကိစၥကို ဘာမွ ႀကိဳမေျပာလိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္အား ပါတီ အေနျဖင့္ အေရးယူျခင္းမရွိေသးပဲ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“သူ႔မွာလည္း ခုခံပိုင္ခြင့္ရွိေသးတယ္ေလ ။ဒါက အဂတိနဲ႔ ၿငိတယ္ဆိုၿပီး အဂတိက စြဲထားတာ ။တရားရံုးမွာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ သူ႔မွာ အခြင့္အေရးရွိေသးတယ္ ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်န္တာေတြ ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွႀကိဳမေျပာတာ။ တရားရံုးအမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးမွ ပါတီက စဥ္းစားမွာေပါ့” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က တရားလိုျပဳလုပ္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္ ။

Leave a Reply