၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေနာက္ဆံုေန႔ ဇီဝဘာသာ (သို႔) ေဘာဂေဗဒ ေျဖဆို ၿပီးစီး(Photo News)

0
31

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ျဖင့္ စတင္ေျဖဆိုရမည့္ သည္ႏွစ္မွာ ဇီဝေဗဒ(သို့)ေဘာဂေဗဒ ဘာသာကို ယေန႔ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုျပီး ထြက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား ျဖစ္သည္ ။

ဇီဝေဗဒ(သို႔)ေဘာဂေဗဒ ယူထားေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေျဖဆိုၿပီးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

Photo – Ye Myo Khant ၊ Sithu Aung /MPA

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ျဖင့္ စတင္ေျဖဆိုရမည့္ သည္ႏွစ္မွာ ဇီဝေဗဒ(သို့)ေဘာဂေဗဒ ဘာသာကို ယေန႔ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုျပီး ထြက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား ျဖစ္သည္ ။

ဇီဝေဗဒ(သို႔)ေဘာဂေဗဒ ယူထားေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေျဖဆိုၿပီးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

Photo – Ye Myo Khant ၊ Sithu Aung /MPA

Leave a Reply