ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားကစား႐ုံပဲြၾကည့္စင္မွတစ္ဆင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဘာလံုးပဲြၾကည့္ခြင့္ရ

0
149

ရီယာ့ဒ္ ဇန္နဝါရီ ၁၃

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အားကစား႐ုံပဲြၾကည့္စင္မွတစ္ဆင့္ေဘာလံုးပဲြၾကည့္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။

အယူအစြဲလြန္စြာျပင္းထန္ေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ၌ က်ားမခဲြျခားမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဘာလံုးၿပိဳင္ၾကည့္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ အားကစား႐ုံ၏ ပဲြၾကည့္စင္သို႔ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္မ်ားဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝင္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္ၿပီး မိသားစုမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ထုိ္င္ၾကရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပထမဆံုး ကားအေရာင္းျပခန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ဇြန္မွစၿပီး ကားေမာင္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကားေမာင္းခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္နွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဂ်က္ဒါရွိ အားကစားကြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးဧည့္ႀကိဳမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္မ်ားသည္ ေဒသခံအသင္းကို ဝမ္းသာအားရ အားေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးဧည့္ႀကိဳမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္မ်ားသည္ ႐ိုးရာအနက္ေရာင္ အဘယာၿခံဳထည္ကိုဝတ္ဆင္ခဲ့ရသည္။

အားကစားပဲြက်င္းပသည့္ ႏွစ္နာရီအတြင္း တြစ္တာလူမႈကြန္ရက္၌ အားကစား႐ုံထဲသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးၿပီ ဟုေရးသား ထားသည့္ ပို႔စ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွွိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဘာလံုးကလပ္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ကလပ္တခ်ိဳ႕သည္ ေဘာလံုးအသင္းအေရာင္ပါဝင္ေသာ အဘယာၿခံဳထည္မ်ားကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ေတာ္ဝင္မိသားစုႏွင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းသည္ စြႏၷီအစၥလာမ္ဘာသာဂိုဏ္းခဲြျဖစ္သည့္ ဝါဟာဘီဝါဒကုိ လက္ခံထားသည္။ ေဆာ္ဒီ၏ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာစနစ္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခရီးသြားရာႏွင့္ အလုပ္သြားရာတြင္ မိသားစုဝင္ အမ်ိဳးသားအေဖာ္တစ္ဦးႏွင့္ အတူသြားလာရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၊ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္း ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အလွအတြက္္ခဲြစိတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ ထြက္ခြာျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ဦးစြာေတာင္းခံရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ရီယာ့ဒ္ ဇန္နဝါရီ ၁၃

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အားကစား႐ုံပဲြၾကည့္စင္မွတစ္ဆင့္ေဘာလံုးပဲြၾကည့္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။

အယူအစြဲလြန္စြာျပင္းထန္ေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ၌ က်ားမခဲြျခားမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဘာလံုးၿပိဳင္ၾကည့္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ အားကစား႐ုံ၏ ပဲြၾကည့္စင္သို႔ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္မ်ားဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝင္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္ၿပီး မိသားစုမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ထုိ္င္ၾကရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပထမဆံုး ကားအေရာင္းျပခန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ဇြန္မွစၿပီး ကားေမာင္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကားေမာင္းခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္နွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဂ်က္ဒါရွိ အားကစားကြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးဧည့္ႀကိဳမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္မ်ားသည္ ေဒသခံအသင္းကို ဝမ္းသာအားရ အားေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးဧည့္ႀကိဳမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္မ်ားသည္ ႐ိုးရာအနက္ေရာင္ အဘယာၿခံဳထည္ကိုဝတ္ဆင္ခဲ့ရသည္။

အားကစားပဲြက်င္းပသည့္ ႏွစ္နာရီအတြင္း တြစ္တာလူမႈကြန္ရက္၌ အားကစား႐ုံထဲသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးၿပီ ဟုေရးသား ထားသည့္ ပို႔စ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွွိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဘာလံုးကလပ္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ကလပ္တခ်ိဳ႕သည္ ေဘာလံုးအသင္းအေရာင္ပါဝင္ေသာ အဘယာၿခံဳထည္မ်ားကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ေတာ္ဝင္မိသားစုႏွင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းသည္ စြႏၷီအစၥလာမ္ဘာသာဂိုဏ္းခဲြျဖစ္သည့္ ဝါဟာဘီဝါဒကုိ လက္ခံထားသည္။ ေဆာ္ဒီ၏ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာစနစ္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခရီးသြားရာႏွင့္ အလုပ္သြားရာတြင္ မိသားစုဝင္ အမ်ိဳးသားအေဖာ္တစ္ဦးႏွင့္ အတူသြားလာရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၊ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္း ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အလွအတြက္္ခဲြစိတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ ထြက္ခြာျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ဦးစြာေတာင္းခံရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply