ေနျပည္ေတာ္တြင္ပထမဦးဆံုႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔(အႀကိဳ) သို႔ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံတက္ေရာက္

0
111

မတ္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔(အႀကိဳ) အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆ္ုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ ယေန႔ ညေနပိုင္းကျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတိုင္းရင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဆံုဆည္းခြင့္ရရွိေစရမည္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား စာေပနွင့္သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမွင့္တင္ၿပီးတိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူစည္းလံုးညီညႊတ္မႈျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္နိုင္ေရးကို ဦးတည္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔(အႀကိဳ) အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆ္ုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ ယေန႔ ညေနပိုင္းကျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတိုင္းရင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဆံုဆည္းခြင့္ရရွိေစရမည္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား စာေပနွင့္သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမွင့္တင္ၿပီးတိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူစည္းလံုးညီညႊတ္မႈျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္နိုင္ေရးကို ဦးတည္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply