တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းယူျခင္း ျပဳ၊ မျပဳ တရားသူႀကီးႏွင့္သာဆိုင္ ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ေျပာ

0
144

မတ္ ၁၄
ကိုလူသစ္

တနသၤရီတိုင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈမွရရွိထားသည့္ မ ေျပာင္းမေရႊ႕ႏိုင္ သည့္ ပစၥည္းႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည့္ပစၥည္းပုိလွ်ံသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ျပန္လည္ သိမ္း ယူျခင္းျပဳ၊မျပဳသည္ ၄င္းအမႈကိုစစ္ေဆးမည့္တရားသူႀကီး၏ အပိုင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

“အဲ့ဒါေတာ့တရားသူႀကီးအပိုင္းျဖစ္သြားၿပီ။အခုအန္ကယ္တို႔ဘက္က အပိုင္း(၁)ၿပီးသြားၿပီ၊အပိုင္း(၂) ရဲလက္ထဲ ေရာက္သြားၿပီ။အပိုင္း(၃)ကတရားသူႀကီးေပါ့”ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ ေကာ္မ ရွင္က အမႈဖြင့္အေရးအမႈဖြင့္ၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၏ မူလပိုင္ဆုိင္ သည့္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေျပာင္းေရႊႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွအပ ပုိလွ်ံေနသည့္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေျပာင္းေရႊႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွလူ ပုဂိဳလ္အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဘက္ကမူ ေကာ္မရွင္ဘက္မွေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ေသာ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈႏွင့္တကြ စစ္ေဆးခံရသူတို႔ကို တရားစြဲတင္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္ မ – ၂၀(ဃ)အရ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

“အမႈဖြင့္ၿပီးသားျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ပုဒ္မ ၂၀(ဃ)အရတားထားေတာ့ အန္ ကယ္တို႔ေျဖလို႔မရေသးလို႔ပါ” ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္ မ – ၂၀(ဃ)တြင္ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆး သည့္ကိစၥရပ္အသီးသီးကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမည္ ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္အပါအ၀င္ ၄ဦးတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့ သည့္ မတ္ ၁၀ရက္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ခ်က္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၁၄
ကိုလူသစ္

တနသၤရီတိုင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈမွရရွိထားသည့္ မ ေျပာင္းမေရႊ႕ႏိုင္ သည့္ ပစၥည္းႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည့္ပစၥည္းပုိလွ်ံသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ျပန္လည္ သိမ္း ယူျခင္းျပဳ၊မျပဳသည္ ၄င္းအမႈကိုစစ္ေဆးမည့္တရားသူႀကီး၏ အပိုင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

“အဲ့ဒါေတာ့တရားသူႀကီးအပိုင္းျဖစ္သြားၿပီ။အခုအန္ကယ္တို႔ဘက္က အပိုင္း(၁)ၿပီးသြားၿပီ၊အပိုင္း(၂) ရဲလက္ထဲ ေရာက္သြားၿပီ။အပိုင္း(၃)ကတရားသူႀကီးေပါ့”ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ ေကာ္မ ရွင္က အမႈဖြင့္အေရးအမႈဖြင့္ၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၏ မူလပိုင္ဆုိင္ သည့္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေျပာင္းေရႊႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွအပ ပုိလွ်ံေနသည့္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေျပာင္းေရႊႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွလူ ပုဂိဳလ္အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဘက္ကမူ ေကာ္မရွင္ဘက္မွေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ေသာ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈႏွင့္တကြ စစ္ေဆးခံရသူတို႔ကို တရားစြဲတင္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္ မ – ၂၀(ဃ)အရ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

“အမႈဖြင့္ၿပီးသားျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ပုဒ္မ ၂၀(ဃ)အရတားထားေတာ့ အန္ ကယ္တို႔ေျဖလို႔မရေသးလို႔ပါ” ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္ မ – ၂၀(ဃ)တြင္ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆး သည့္ကိစၥရပ္အသီးသီးကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမည္ ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္အပါအ၀င္ ၄ဦးတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့ သည့္ မတ္ ၁၀ရက္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ခ်က္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply