ခ်ီလီသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မလာေရာက္မီတြင္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခံရ

0
162

ဆန္တီေယဂို ဇန္နဝါရီ ၁၃

ခ်ီလီႏုိင္ငံသို႔ လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လာေရာက္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမေရာက္ရွိမီတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းတခ်ိဳ႔ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္တီေယဂိုရွိ ဘုရားေက်ာင္းသံုးခုသည္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္္ခိုက္ခံရေသာေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္တုိက္ခိုက္ခံရသူမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္ စာမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ တိုက္ခိုက္သူမ်ားက ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္မူ မာပူရွီ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ အေရးအသားမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္မ်ား ထူးျခားေၾကာင္း သမၼတမီရွဲဘာရွဲေလက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးသေရြ႕ ကုိယ့္အယူအဆကိို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိေနေၾကာင္း ဘာရွဲေလက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အသံလႊင့္႐ုံတစ္႐ုံသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ပတ္သက္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိေသးသလို ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကိုလည္း မျပဳလုပ္ေသးေခ်။ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္ကလည္း တစ္စံုတရာ ေဝဖန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသးေခ်။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားကိုအားေပးေထာက္ခံၿပီး ၎တို႔အေပၚ ေမတၱာထားရန္ အစဥ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ခရီးစဥ္အတြက္ သံုးစြဲေသာ ေငြမ်ားကုိ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ သံုးစဲြလုိ႔ရေၾကာင္း တုိက္ခိုက္သူမ်ား ခ်န္ထားခဲ့သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ဆနတီေယဂိုရွိ ပန္းၿခံတစ္ခုထဲတြင္ မစၦားတရားပဲြေတာ္ကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ မာပူရွီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကပိုင္မ်ားစြာရွိေနျခင္းႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ ေနထုိင္စရာမရွိဘဲ ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ား ဆင္းရဲစြာေနထုိင္ေနရေၾကာင္း မာပူရွီမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ခ်ီလီခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္တြင္ ပီ႐ူးသို႔ဆက္္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဆန္တီေယဂို ဇန္နဝါရီ ၁၃

ခ်ီလီႏုိင္ငံသို႔ လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လာေရာက္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမေရာက္ရွိမီတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းတခ်ိဳ႔ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္တီေယဂိုရွိ ဘုရားေက်ာင္းသံုးခုသည္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္္ခိုက္ခံရေသာေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္တုိက္ခိုက္ခံရသူမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္ စာမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ တိုက္ခိုက္သူမ်ားက ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္မူ မာပူရွီ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ အေရးအသားမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္မ်ား ထူးျခားေၾကာင္း သမၼတမီရွဲဘာရွဲေလက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးသေရြ႕ ကုိယ့္အယူအဆကိို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိေနေၾကာင္း ဘာရွဲေလက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အသံလႊင့္႐ုံတစ္႐ုံသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ပတ္သက္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိေသးသလို ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကိုလည္း မျပဳလုပ္ေသးေခ်။ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္ကလည္း တစ္စံုတရာ ေဝဖန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသးေခ်။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားကိုအားေပးေထာက္ခံၿပီး ၎တို႔အေပၚ ေမတၱာထားရန္ အစဥ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ခရီးစဥ္အတြက္ သံုးစြဲေသာ ေငြမ်ားကုိ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ သံုးစဲြလုိ႔ရေၾကာင္း တုိက္ခိုက္သူမ်ား ခ်န္ထားခဲ့သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ဆနတီေယဂိုရွိ ပန္းၿခံတစ္ခုထဲတြင္ မစၦားတရားပဲြေတာ္ကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ မာပူရွီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကပိုင္မ်ားစြာရွိေနျခင္းႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ ေနထုိင္စရာမရွိဘဲ ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ား ဆင္းရဲစြာေနထုိင္ေနရေၾကာင္း မာပူရွီမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ခ်ီလီခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္တြင္ ပီ႐ူးသို႔ဆက္္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply