ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္သည္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္လုပ္ရပ္ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးထုတ္ျပန္

0
135

မတ္ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၉ခုနွစ္၊ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦးတို႔ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သို႔မွ် တရားမွ်တမႈ မရိွသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးက ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အသက္အိုးအိမ္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားနွင္႔ ဆိုးရြားသည္႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

ရဲစခန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အာဏာပိုင္မ်ားနွင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရမည္ ျဖစ္မည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

ဥေရာပသမဂၢ ၊ ကေနဒါနွင္႔ ေနာ္ေ၀သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား အပ္ပါသည္ ။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံေၾကာင္းနွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အားလံုးမွလည္း ဤအခြင္႔အေရးကို ဆုပ္ကိုင္၍ အတိတ္မွ နာၾကည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင္႔ နိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ တဆင္႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

မတ္ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၉ခုနွစ္၊ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦးတို႔ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သို႔မွ် တရားမွ်တမႈ မရိွသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးက ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အသက္အိုးအိမ္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားနွင္႔ ဆိုးရြားသည္႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

ရဲစခန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အာဏာပိုင္မ်ားနွင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရမည္ ျဖစ္မည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

ဥေရာပသမဂၢ ၊ ကေနဒါနွင္႔ ေနာ္ေ၀သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား အပ္ပါသည္ ။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံေၾကာင္းနွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အားလံုးမွလည္း ဤအခြင္႔အေရးကို ဆုပ္ကိုင္၍ အတိတ္မွ နာၾကည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင္႔ နိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ တဆင္႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

Leave a Reply