အိႏိၵယရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီဟု တရားသူႀကီးမ်ား ေျပာဆုိ

0
167

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၃

အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ တရား႐ုံးမ်ား၏လည္ပတ္ပံုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရွိ ရာထူးအျမင့္ဆံုးတရားသူႀကီးေလးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဒီပက္မီစ္ရာသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္သလို စီရင္ေနေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားက ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မီစ္ရာကမူ တစ္စံုတရာ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသးေခ်။

တရားသူႀကီးမ်ား၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရႏၵာမိုဒီ သည္ တရားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးျပဳလုပ္္ခဲ့ရသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္၌ ဘက္မလိုက္မႈကုိ ဆက္လက္က်င့္သံုးမွသာ အိႏိၵယရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကယ္တင္ႏုိင္မည္ဟု ၎တို႔ေလးဦးက ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း တရားသူႀကီး ဂ်က္စ္တီခ်ီလာမက္စ္ဝါက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မီစ္ရာသည္ အမႈမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎လိုလားသူမ်ားအား အမႈမ်ားစစ္ေဆးေပးရန္ တာဝန္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တရားသူႀကီး ၂၅ ဦးအနက္ ဝါအရင့္ဆံုးတရားသူႀကီးေလးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈတခ်ိဳ႕၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မေက်နပ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၎တုိ႔ေျပာစကားကို နားမေထာင္ လိုျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခ့ဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးေလးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီး ဘီအိပ္ခ်္လိုယာ ေသဆံုး မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘီအိပ္ခ်္လိုယာသည္ မုိဒီ၏ဘီေဂ်ပီပါတီမွ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအာမစ္ရွား၏အမႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခါနီးတြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လိုယာေနရာတြင္ အစားထုိးခံရသည့္ တရားသူႀကီးသည္ ရွားကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးလိုယာသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိုယာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပုံစာ။ အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္အား အေဝးမွျမင္ရပံု။

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၃

အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ တရား႐ုံးမ်ား၏လည္ပတ္ပံုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရွိ ရာထူးအျမင့္ဆံုးတရားသူႀကီးေလးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဒီပက္မီစ္ရာသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္သလို စီရင္ေနေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားက ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မီစ္ရာကမူ တစ္စံုတရာ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသးေခ်။

တရားသူႀကီးမ်ား၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရႏၵာမိုဒီ သည္ တရားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးျပဳလုပ္္ခဲ့ရသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္၌ ဘက္မလိုက္မႈကုိ ဆက္လက္က်င့္သံုးမွသာ အိႏိၵယရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကယ္တင္ႏုိင္မည္ဟု ၎တို႔ေလးဦးက ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း တရားသူႀကီး ဂ်က္စ္တီခ်ီလာမက္စ္ဝါက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မီစ္ရာသည္ အမႈမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎လိုလားသူမ်ားအား အမႈမ်ားစစ္ေဆးေပးရန္ တာဝန္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တရားသူႀကီး ၂၅ ဦးအနက္ ဝါအရင့္ဆံုးတရားသူႀကီးေလးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈတခ်ိဳ႕၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မေက်နပ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၎တုိ႔ေျပာစကားကို နားမေထာင္ လိုျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခ့ဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးေလးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီး ဘီအိပ္ခ်္လိုယာ ေသဆံုး မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘီအိပ္ခ်္လိုယာသည္ မုိဒီ၏ဘီေဂ်ပီပါတီမွ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအာမစ္ရွား၏အမႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခါနီးတြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လိုယာေနရာတြင္ အစားထုိးခံရသည့္ တရားသူႀကီးသည္ ရွားကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးလိုယာသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိုယာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပုံစာ။ အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္အား အေဝးမွျမင္ရပံု။

Leave a Reply