အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းကို ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေန

0
164

မတ္ ၁၆
ေဝေဝၿဖိဳး

အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္ (JV) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဂလိုဘယ္ေဝါ(လ္) အာမခံကုမၸဏီမွသိရသည္။

“အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ဒီမွာကိုယ္စားလွယ္ရံုး လာဖြင့္ထားတ့ဲ ကုမၸဏီေတြကို စဥ္းစားေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ JV လုပ္ရင္ သူတို႔ဆီက နည္းပညာ အေကာင္းဆုံးရရွိႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီကို စဥ္းစားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း JV လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံရွိတ့ဲ ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ။” ဟု Global World Insurance ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႔ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ Global World Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႔(IBRB)မွ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာမခံလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွစတင္၍ လုပ္ကိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုက့ဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေထြေထြ အာမခံလုပ္ငန္းကို Global World Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္အာမခံလုပ္ငန္းကို Global Light Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သီးျခား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟုဆိုသည္။

“MoU ထိုးၿပီးမွ ဘယ္ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီနဲ႔ JV လုပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းတ့ဲအတြက္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားနဲ႔ ထိုင္းတို႔က အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲႏိုင္ငံေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနပါတယ္။ သူတို႔ထဲ ကေန တစ္ခုျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။” ဟု၎က ေျပာသည္။

အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စား လွယ္ရံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီကို ျပည္တြင္းအေထြေထြ အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

Global World Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္အသက္အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ သမာဓိအာမခံ၊ ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံ၊ ေငြသားလုံၿခံဳမႈအာမခံ၊ အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ၊ အထူးခရီးသြားအာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေရေၾကာင္းကုန္စည္အာမခံ၊ ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္အာမခံ၊ ေတာင္သူလယ္သမား အသက္အာမခံ၊ ခရီးသြားအာမခံ၊ ကိုယ္အဂၤါ ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ ႏွစ္တိုေငြပင္ ေငြရင္းအာမခံ၊ စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးအာမခံ၊ စနစ္သစ္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ကုသမႈအာမခံဟူ၍ အာမခံအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၇ မ်ဳိးကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားအသက္အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီအျဖစ္ ၃ ခုထက္မပိုေသာ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အသက္အာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီကို ျပည္တြင္းအသက္အာမခံ ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အာမခံလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ (၁၁) ခုကို အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၆
ေဝေဝၿဖိဳး

အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္ (JV) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဂလိုဘယ္ေဝါ(လ္) အာမခံကုမၸဏီမွသိရသည္။

“အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ဒီမွာကိုယ္စားလွယ္ရံုး လာဖြင့္ထားတ့ဲ ကုမၸဏီေတြကို စဥ္းစားေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ JV လုပ္ရင္ သူတို႔ဆီက နည္းပညာ အေကာင္းဆုံးရရွိႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီကို စဥ္းစားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း JV လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံရွိတ့ဲ ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ။” ဟု Global World Insurance ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႔ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ Global World Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႔(IBRB)မွ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာမခံလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွစတင္၍ လုပ္ကိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုက့ဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေထြေထြ အာမခံလုပ္ငန္းကို Global World Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္အာမခံလုပ္ငန္းကို Global Light Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သီးျခား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟုဆိုသည္။

“MoU ထိုးၿပီးမွ ဘယ္ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီနဲ႔ JV လုပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းတ့ဲအတြက္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားနဲ႔ ထိုင္းတို႔က အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲႏိုင္ငံေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနပါတယ္။ သူတို႔ထဲ ကေန တစ္ခုျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။” ဟု၎က ေျပာသည္။

အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စား လွယ္ရံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီကို ျပည္တြင္းအေထြေထြ အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

Global World Insurance ကုမၸဏီအေနျဖင့္အသက္အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ သမာဓိအာမခံ၊ ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံ၊ ေငြသားလုံၿခံဳမႈအာမခံ၊ အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ၊ အထူးခရီးသြားအာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေရေၾကာင္းကုန္စည္အာမခံ၊ ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္အာမခံ၊ ေတာင္သူလယ္သမား အသက္အာမခံ၊ ခရီးသြားအာမခံ၊ ကိုယ္အဂၤါ ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ ႏွစ္တိုေငြပင္ ေငြရင္းအာမခံ၊ စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးအာမခံ၊ စနစ္သစ္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ကုသမႈအာမခံဟူ၍ အာမခံအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၇ မ်ဳိးကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားအသက္အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီအျဖစ္ ၃ ခုထက္မပိုေသာ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အသက္အာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီကို ျပည္တြင္းအသက္အာမခံ ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အာမခံလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ (၁၁) ခုကို အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply