ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္တန္ စီမံကန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ကုမၸဏီ ၄ ခု လက္မွတ္ေရးထိုး

0
131

မတ္ ၁၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၄ ခုကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကို ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ျပပြဲတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ကန္ေဒၚလာ ၅၄သန္း ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ MoU ကို ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ၀န္ႀကီး ဆလိုင္းမဲလုက ေျပာသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ေနာ္ေ၀းပါ၀ါ ကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ပမာဏရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုပ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၊ KL Amazing Hotel လုပ္ငန္းစုႏွင့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ပမာဏရွိ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂ခုျဖစ္သည့္ က်ပ္ေငြ ၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ လူေနအိမ္ အလံုး ၅၀၀ ပါ၀င္သည့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းနွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းတန္ဖိုးရွိေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ခိုင္ခန္႔၊ တီးတိန္၊ မတူပီ၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ Developer မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး လူေနအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေစ်းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ခ်ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ဘံုဇုန္းစက္မႈဇုန္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕ရွိ ခိုင္ခန္႔စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ပလက္၀ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမေနရာ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ စာရင္းမ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈမရွိေသးေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ခ်င္းျပည္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္ ေပးထားသည္။

ယင္းဥပေဒသစ္အရ ျပည္နယ္မ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀ေပးသည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသအလုိက္ ခြဲျခားကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္၍ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇုန္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည့္ ဇုန္(၁)တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ပါက အထူး အခြင့္အေရးအျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသင့္အတင့္ရွိသည့္ ဇုန္(၂) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည္ဆုိပါက ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၃ ႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၄ ခုကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကို ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ျပပြဲတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ကန္ေဒၚလာ ၅၄သန္း ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ MoU ကို ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ၀န္ႀကီး ဆလိုင္းမဲလုက ေျပာသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ေနာ္ေ၀းပါ၀ါ ကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ပမာဏရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုပ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၊ KL Amazing Hotel လုပ္ငန္းစုႏွင့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ပမာဏရွိ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂ခုျဖစ္သည့္ က်ပ္ေငြ ၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ လူေနအိမ္ အလံုး ၅၀၀ ပါ၀င္သည့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းနွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းတန္ဖိုးရွိေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ခိုင္ခန္႔၊ တီးတိန္၊ မတူပီ၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ Developer မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး လူေနအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေစ်းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ခ်ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ဘံုဇုန္းစက္မႈဇုန္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕ရွိ ခိုင္ခန္႔စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ပလက္၀ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမေနရာ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ စာရင္းမ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈမရွိေသးေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ခ်င္းျပည္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္ ေပးထားသည္။

ယင္းဥပေဒသစ္အရ ျပည္နယ္မ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀ေပးသည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသအလုိက္ ခြဲျခားကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္၍ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇုန္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည့္ ဇုန္(၁)တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ပါက အထူး အခြင့္အေရးအျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသင့္အတင့္ရွိသည့္ ဇုန္(၂) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည္ဆုိပါက ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၃ ႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply